มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412254001  นางสาวกัญชลี เสือแพร  Miss Kanchalee Sauprae  
26412254002  นางสาวกัญญารัตน์ ด่านขุนทศ  Miss Kanyarat Dankhunthot  
36412254003  นางสาวกัณฐิกา โทจำปา  Miss Kannika Tojampa  
46412254004  นางสาวกัลยรัตน์ เสนานุช  Miss Kanyarat Senanut  
56412254005  นางสาวครองขวัญ ดิษทับ  Miss Krongkwan Ditthab  
66412254006  นางสาวจิรัชญา สายสร้อยจีน  Miss Jiratchaya Saisoijean  
76412254007  นางสาวจิรารัตน์ ศรีท้วม  Miss Jirarat Srithuam  
86412254008  นางสาวจุฑาทิพย์ หล่ออินทร์  Miss Chuthathip Loa-In  
96412254009  นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์เรือง  Miss Juraluk Phoruang  
106412254010  นางสาวณัฐนรี หมื่นชำนาญ  Miss Natthanari Muenchamnan  
116412254011  นางสาวณัฐวรรณ สีสุโท  Miss Natthawan Seesuto  
126412254012  นางสาวธนวันต์ จันทะคุณ  Miss Thanawan Chantakhun  
136412254013  นางสาวนิธิภรณ์ เพ็งอ้น  Miss Nithiphorn Phengon  
146412254014  นางสาวนิศากร เอื้องอ้าย  Miss Nisakorn Aueangai  
156412254016  นางสาวพรชนก การะเกตุ  Miss Phonchanok Karaket  
166412254017  นางสาวพรสินี นากอก  Miss Phonsini Nakok  
176412254018  นางสาวพัชพร เปี่ยมชาวนา  Miss Phatchaporn Piamchaona  
186412254019  นางสาวแพรวา เลิญไธสง  Miss Phaenwa Lenthaisong  
196412254020  นางสาวภริดา หมายมั่น  Miss Parida Maiman  
206412254021  นางสาวมณฑิตา ทองอยู่  Miss Monthita Thongyoo  
216412254022  นางสาวมาลินรัตน์ โตแป้น  Miss Malinrat Topaen  
226412254023  นางสาวลลิตภัทร พาพันธ์  Miss Lalitpat Papan  
236412254024  นางสาววรรณรดา เงี้ยวเกิด  Miss Wanrada Nguaigerd  
246412254025  นางสาววริศรา วาปีเน  Miss Waritsara Vapeena  
256412254027  นางสาวศิริรัตน์ พุกเนียม  Miss Sirirat Phukneam  
266412254028  นางสาวศิริวรรณ คงกล้า  Miss Siriwan Kongkla  
276412254029  นางสาวศุภร จันทะคุณ  Miss Suporn Janthakhun  
286412254030  นางสาวหฤทัย ทับจีน  Miss Haruethai Tabjeen  
296412254032  นางสาวอริสรา นวมครุฑ  Miss Arisara Nuamkrut  
306412254033  นางสาวอริสา ป้อศิริ  Miss Arisa Porisa  
316412254034  นายจักรพรรดิ พุทธจง  Mr. Jakkaphat Puttajong  
326412254035  นายสหรัฐ เกิดผาสุข  Mr. Saharat Koedphasuk  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412254036  นายอรรถชัย คงคา  Mr. Aadtachai Khongka  
346412254081  นางสาวธนาภรณ์ สายแสน  Miss Thanaphorn Saisaen