มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412254037  นางสาวกนกวรรณ พิลาเกิด  Miss Kanokwan Philakoed  
26412254038  นางสาวกัญญานัฐ ปานมี  Miss Kanyanat Panmee  
36412254039  นางสาวกัลยา เพ็ชร์น่วม  Miss Kanlaya Phetnuam  
46412254040  นางสาวจันจิรา โม้เอม  Miss Janjira Moeam  
56412254041  นางสาวจิรัชญา บุปผา  Miss Jiratchaya Bupppha  
66412254042  นางสาวจุฑาทิพย์ เติบโต  Miss Juthathip Toebto  
76412254043  นางสาวเจนจิรา แจ่มแก้ว  Miss Janjira Jamkaew  
86412254044  นางสาวชณัฐดา จันทร์น้ำคบ  Miss Chanatda Channamkhob  
96412254045  นางสาวญาณิศา บำเพ็ญ  Miss Yanisa Bampen  
106412254046  นางสาวณัฐภัสสร พรานระวัง  Miss Natpatson Pranrawang  
116412254047  นางสาวธันย์ชนก พิมพา  Miss Thanchanok Phimpha  
126412254048  นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญต่าย  Miss Thidarat Phentai  
136412254049  นางสาวนนลณีย์ แก้วแจ้ง  Miss Nonlanee Kaeojaeng  
146412254050  นางสาวนพณัฐ เพ็งท่าโรง  Miss Noppanat Phengtharong  
156412254051  นางสาวปณิตา หลวงชื่น  Miss Panita Luangchuen  
166412254052  นางสาวพรธิชา รุ่งปัจฉิม  Miss Porthicharung Rungpadchim  
176412254053  นางสาวพิมลวรรณ ผลบุญเรือง  Miss Pimolwan Phonbunruang  
186412254054  นางสาวพิยดา ขันทวิเศษ  Miss Phiyada Khanthawiset  
196412254055  นางสาวเพชรปาณี ชาตพุทธิ  Miss Phetpanee Chatphutthi  
206412254056  นางสาวเพชรรัตน์ ถาพันธุ์  Miss Phetcharat Thapan  
216412254057  นางสาวภานุมาศ เกยุระพันธ์  Miss Phanumat Keyuraphan  
226412254058  นางสาวมานิตา มงคลล้ำ  Miss Manita Mongkhonlam  
236412254059  นางสาววณิชา กองสงค์  Miss Wanicha Kongsong  
246412254060  นางสาววรดา แก้วทองหลาง  Miss Worada Keawtonglang  
256412254061  นางสาววรรณภรณ์ ทองแพง  Miss Wannaphorn Tongpank  
266412254062  นางสาววรัญญา โสภา  Miss Waranya Sopa  
276412254063  นางสาววิลาสินี เป้งทา  Miss Wilasinee Pengtha  
286412254064  นางสาวเวธนี มาสอน  Miss Wetanee Mason  
296412254065  นางสาวสุชาดา มากเจียม  Miss Suchada Makchiam  
306412254066  นางสาวสุพรรณี ลอยมา  Miss Supannee Loyma  
316412254067  นางสาวอนัญญา เพ็ชรนารถ  Miss Ananya Petchanart  
326412254068  นางสาวอมรรัตน์ ฟันวิลาศ  Miss Amonrat Fanvilas  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412254069  นางสาวอุไรวรรณ ยิ้มเครือทอง  Miss Ouriwan Yimkruethong  
346412254070  นายฐิติวัฒน์ ดีใจ  Mr. Thitiwat Deejai  
356412254071  นายพลพล ตามณี  Mr. Palapon Tamanee  
366412254072  นายอภิไชย บุญชิด  Mr. Apichai Boonchid  
376412254143  นางสาวภัทราพร ทองเพชร  Miss Pattrapon Thongphet