มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412254015  นางสาวปารียา อาวรณ์  Miss Pareeya Awon  
26412254073  นางสาวกรรณิการ์ จันทะคุณ  Miss Kannika Jantakun  
36412254074  นางสาวชญาดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์  Miss Chayada Chokphiphatphaiboon  
46412254075  นางสาวชาลิสา แหงมงาม  Miss Chalisa Ngaemngam  
56412254076  นางสาวญานิกา ประเสริฐสังข์  Miss Yanika Prasertsang  
66412254077  นางสาวณัฏฐพร จูอ๊อต  Miss Nattaporn Juood  
76412254078  นางสาวณัฐวิภา ชูหน้า  Miss Natwipha Chuna  
86412254079  นางสาวดารารัตน์ เกิดใจบุญ  Miss Dararat Koedjaiboon  
96412254080  นางสาวทันตะวัน ธูปทอง  Miss Tantawan Thoobthong  
106412254082  นางสาวนงลักษณ์ อนุวงศ์ประพันธ์  Miss Nonglak Anuwongpraphan  
116412254083  นางสาวนริศรา อบเชย  Miss Naritsara Opchoei  
126412254084  นางสาวนันทิพร บุญคง  Miss Nanthiphon Bunkhong  
136412254085  นางสาวปัญจรัตน์ เอี้ยงมณี  Miss Panjarat Aiangmanee  
146412254086  นางสาวปัณณพร พรมแก้วสี  Miss Pannaphon Promkaewsi  
156412254087  นางสาวปาริฉัตร มาอยู่  Miss Parichaut Mayoo  
166412254088  นางสาวพรณิชา มูคำ  Miss Phonnicha Mukam  
176412254089  นางสาวพิชญาพิน บำรุงศรี  Miss Phitchayaphin Bamrungsri  
186412254090  นางสาวพิชามญชุ์ วังคีรี  Miss Pichamon Wangkeeree  
196412254091  นางสาวพิมพ์ไพลิน สรรพช่าง  Miss Pimpailin Sappachang  
206412254092  นางสาวมณีรัตนา คันธุรัตน์  Miss Manirattana Khanthurat  
216412254093  นางสาวมลทิตา รอดบุญ  Miss Montita Rodboon  
226412254094  นางสาวรัตติพร แว่นทอง  Miss Rattiporn Waenthong  
236412254095  นางสาวลักษิกา วังทัน  Miss Laksika Wangthan  
246412254096  นางสาววรรณพร คำอ่าง  Miss Wannaporn Khamarng  
256412254097  นางสาววารัตดา ไกรสังข์  Miss Waratda Kaisang  
266412254098  นางสาวสุทธิดา ศรีกุล  Miss Sutthida Suikul  
276412254099  นางสาวสุทัตตา โกลาหะฬะ  Miss Suthatta Kolahara  
286412254100  นางสาวสุธาสินี ดวงจันทร์  Miss Sutasinee Duangjan  
296412254101  นางสาวสุนิษา กล่ำสามเรือน  Miss Sunisa Klamsamruean  
306412254102  นางสาวสุภัสชา กาโล  Miss Suphatcha Kalo  
316412254103  นางสาวสุภัสสร กาโล  Miss Suphatson Kalo  
326412254104  นางสาวอัญชิสา กะมุทา  Miss Aunchisa Kamutha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412254106  นายคมชาญ อยู่เครือ  Mr. Komchan Yookrua  
346412254107  นายณัชพล เลี่ยมตระกูล  Mr. Natchaphon Liemtrakun  
356412254137  นางสาวอนันตญา พร้อมดี  Miss Anantaya Phromdi