มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412254105  นายกิตติกวิน สุวรรณปาน  Mr. Kittikawin Suwannaparn  
26412254108  นางสาวกัลยรัตน์ ขัดสาย  Miss Kanyarat Kadsai  
36412254109  นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว  Miss Kanjana Sangkaew  
46412254110  นางสาวจิรัชยา ชัยวันดี  Miss Chiratchaya Chaivandee  
56412254112  นางสาวชญานิศ ชานุวัจน์  Miss Chayanid Chanuwat  
66412254113  นางสาวชวัลรัตน์ พุทธรุณ  Miss Chawanrat Phuttharun  
76412254114  นางสาวณวภรณ์ นิ่มมานะ  Miss Nawaporn Nimmana  
86412254116  นางสาวนัดดาวรรณ พัฒนโพธิ์  Miss Naddawan Pattanapo  
96412254117  นางสาวนันธิดา ฤทธิทิศ  Miss Nanthida Ridtitid  
106412254118  นางสาวบงกชพร สุขเจริญ  Miss Bongkodphon Sukchareon  
116412254119  นางสาวบัณฑิตา ฮะวังจู  Miss Bantita Hawangju  
126412254120  นางสาวบุญณิภาภรณ์ อินแบน  Miss Boonnipaporn Inban  
136412254121  นางสาวเบญญาภา ศรีบุญ  Miss Benyapa Sibun  
146412254122  นางสาวปภัศรา อารีรมย์  Miss Papassara Areerom  
156412254123  นางสาวพอฤทัย สุทธสุริยะ  Miss Poruethai Suttasuriya  
166412254124  นางสาวพัชรพร โพธิ์กลาง  Miss Phatcharaphon Phoklang  
176412254125  นางสาวภัทรสุดา ชมภูวิเศษ  Miss Pattarasuda Chompoovised  
186412254126  นางสาวภัสสร ทองวิเชียร  Miss Patsorn Thongwichian  
196412254127  นางสาวภาวินี แก้วพลงาม  Miss Pawinee Kaewphonngam  
206412254128  นางสาวมยุรฉัตร จันดา  Miss Mayurachat Janda  
216412254129  นางสาวมาลัยรัตน์ นาคขาว  Miss Malairat Nakkaow  
226412254130  นางสาวลัคนา แซ่ว่าง  Miss Lakkhana Saewang  
236412254131  นางสาววรรณิภา มาอิน  Miss Wannipa Main  
246412254132  นางสาววลัยพรรณ ขำขาว  Miss Walaipran Kumkhaw  
256412254133  นางสาวศุภานิท บัวทิม  Miss Suphanit Buathim  
266412254134  นางสาวสโรชา ขัดสาย  Miss Sarocha Kadsai  
276412254135  นางสาวสุภัชชา งามบุญฤทธิ์  Miss Suphatcha Ngambunrit  
286412254136  นางสาวสุรีย์นิภา นันตา  Miss Surinipha Nanta  
296412254138  นางสาวอริสา ทาทอง  Miss Arisa Thathong  
306412254139  นางสาวอินทิรา ปัญญาสอน  Miss Inthira Panyason  
316412254140  นายยุทธศาสตร์ เดชเเพ  Mr. Yutthasat Detpha  
326412254141  นายศุภโชค สุดซื่อ  Mr. Supachok Sutsue  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412254142  นายศุภวิชญ์ ขำสุวรรณ  Mr. Suphawit Khamsuwan