มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412426001  นางสาวชลธิชา พวงมะปราง  Miss Chonticha Phungmaprang  
26412426002  นางสาวชุติมา แสงทอง  Miss Chutima Seangthong  
36412426003  นางสาวณัฏฐ์กฤตา คงสุข  Miss Natkidta Kongsuk  
46412426004  นางสาวธิดาพรรณ์ สง่าทรัพย์  Miss Thidaphan Sangarsab  
56412426005  นางสาวนารีรัตน์ ฤทธิ์เจริญ  Miss Narirat Ritcharoen  
66412426006  นางสาวประวีณา ครุธศรี  Miss Pawieena Khrutsee  
76412426007  นางสาวปาณิศา สุวรรณไพรัตน์  Miss Panisa Suwanphairat  
86412426008  นางสาวพรนภัส เขียนรุ่งโรจน์  Miss Pornapat Khianrungrot  
96412426009  นางสาวพิชญา ถาวรกูล  Miss Phischaya Thawornkul  
106412426010  นางสาวพิราพร เชื้อดี  Miss Piraphon Chueadee  
116412426011  นางสาวแพรพร รุ่งแสงยศ  Miss Pearporn Rungsangyod  
126412426012  นางสาวภราดา อินวรรณา  Miss Parada Inwanna  
136412426013  นางสาวภัทรพร เพ็ชรกลม  Miss Phattaraporn Phetklom  
146412426014  นางสาวยุพารัตน์ พรมพิมาย  Miss Yuparat Pormpimai  
156412426015  นางสาววราภรณ์ กรพรหม  Miss Waraphon Konphrm  
166412426016  นางสาววัชรีย์ คุ้มเถื่อน  Miss Watchari Khumthuean  
176412426017  นางสาวศศิพร บุญทัน  Miss Sasiporn Boontun  
186412426018  นางสาวศุภาวรรณ แก้วประเสริฐ  Miss Supawan Keawprasert  
196412426019  นางสาวสไบนาง บวบมี  Miss Sabainang Baubmee  
206412426020  นางสาวอนรรฆวี บัวหลวง  Miss Anukkawee Bualuang  
216412426021  นางสาวอรอุมา อินทะวัน  Miss Ornuma Aintawan  
226412426022  นางสาวอริศรา แบบอย่าง  Miss Arisara Babyang  
236412426023  นายกิตติภพ สุขเจริญ  Mr. Kittiphop Sukcharoen  
246412426024  นายเกียรติศักดิ์ สภักดี  Mr. Kiattisak Spakdee  
256412426025  นายคุณานนท์ คำอินทร์  Mr. Kunanon Komin  
266412426026  นายจตุพล อ่องเมือง  Mr. Chatuphon Ongmueng  
276412426027  นายเจษฎากร ใจพันธ์  Mr. Jedsadakorn Jaiphan  
286412426028  นายฐิติโชติ ซ่อนกลิ่น  Mr. Thitichot Sornklin  
296412426029  นายณัฐนันท์ ชินคีรี  Mr. Nattanan Chinkiri  
306412426030  นายณัฐพล พยัคฆ์น้อย  Mr. Nattapon Phayaknoi  
316412426031  นายณัฐภูมิ วงษ์นุ่ม  Mr. Nattapoom Wongnum  
326412426032  นายเทอดชัย ดาวแดน  Mr. Teadchai Daodaen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412426033  นายธนธร คำอาบ  Mr. Tanatorn Kumarb  
346412426034  นายธนพล สุขวัฒน์  Mr. Thanaphon Sukkhawat  
356412426035  นายธนพัฒน์ กระแย้ม  Mr. Thanapat Krayaem  
366412426036  นายธราธิป สมสารี  Mr. Taratip Somsaree  
376412426037  นายธีรภัทร์ วงศ์นิล  Mr. Terapat Wongnil  
386412426038  นายธีรภัทร แจ้งประสิทธิ์  Mr. Theerapat Chaengprasit  
396412426039  นายนเรศ แสนใจ  Mr. Naret Saenjai  
406412426040  นายบริพัตร์ ชมพักตร์  Mr. Boriphart Chompuck  
416412426041  นายปัณณวัฒน์ สีผาโดด  Mr. Pannawat Seepadod  
426412426042  นายปัณณวิชญ์ วงค์ทับทิม  Mr. Pannawit Wongthapthim  
436412426043  นายพงศธร แสงทอง  Mr. Phongsathorn Saengthon  
446412426044  นายพลพล ทองอยู่  Mr. Phalaphon Thongyu  
456412426045  นายพีรภัทร มั่นปาน  Mr. Peerapat Manpan  
466412426046  นายภูมินทร์ ลือรินทร์  Mr. Phoomin Luerin  
476412426047  นายรัฐศาสตร์ ปรากฎวงศ์  Mr. Rattasad Prakodwong  
486412426048  นายวชรพล พิมพ์สราญ  Mr. Wacharapon Pinsaran  
496412426049  นายวิชญ์พล สนธิ  Mr. Witchaphon Sonthi  
506412426050  นายวุฒิชัย หลวงเทพ  Mr. Wuttichai Luangthep  
516412426051  นายสิทธิชัย ฉ่ำศรี  Mr. Sittichai Chumsri  
526412426052  นายสิริโชค เหง้าสารี  Mr. Sirichoke Ngaosaree  
536412426053  นายสุริยา ศักดี  Mr. Suriya Sakdee