มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412426054  นางสาวกมลรัตน์ เลขะสันต์  Miss Kamonrat Lekasun  
26412426055  นางสาวกัญญารัตน์ แสงอ่วม  Miss Kanyarat Sangaum  
36412426056  นางสาวกานต์พิชา จันทโรจน์  Miss Kanphicha Jantarot  
46412426057  นางสาวชญานิศ ดีธงทอง  Miss Chayanit Deethongtong  
56412426058  นางสาวชนกวรรณ หอมนาน  Miss Chanokwan Homnan  
66412426059  นางสาวฐิติมา จิตมั่น  Miss Thitima Jitmun  
76412426060  นางสาวณัฐชฏา เอื้อเฟื้อพันธ์  Miss Natchata Auafuaphan  
86412426061  นางสาวณัฐสุดา บุญญาฤทธิ์  Miss Nutsuda Boonyarit  
96412426062  นางสาวณัฐสุภา แก้วทัพ  Miss Natsupha Kaewtup  
106412426063  นางสาวนรีรัตน์ เขียวเรือง  Miss Nareerat Khiaorueang  
116412426064  นางสาวปนัดดา โชคบุญเรือง  Miss Panatda Chokbunrueang  
126412426065  นางสาวแพรวา เอี่ยมต่อ  Miss Praewa Iamtor  
136412426066  นางสาวภัทฉราวดี มานะกุล  Miss Padcharawadee Manakul  
146412426067  นางสาวภุมรินทร์ เนตรอ่อน  Miss Phumarin Nateon  
156412426068  นางสาวมาริษา สาริยันต์  Miss Marisa Sariyan  
166412426069  นางสาวเมธิดา วุฒิพงค์  Miss Methida Wutthiphong  
176412426070  นางสาวรดาธร มาเขียว  Miss Radathon Makeaw  
186412426071  นางสาวรัชนีกร จันทร์พงษ์  Miss Ratchaneekon Chanpong  
196412426072  นางสาวศศิประภา พรมจิ๋ว  Miss Sasiprapha Phomjiew  
206412426073  นางสาวศิริวรรณ จันทร์เล็ก  Miss Siriwan Janlek  
216412426074  นางสาวสันต์หทัย กาเรียน  Miss Sanhathai Karian  
226412426075  นางสาวสิริกัญญา ทิพยกมลพันธ์  Miss Sirikanya Thipphayakamonphan  
236412426076  นางสาวสุพิชญา แสวงหา  Miss Suphichaya Sawaengha  
246412426077  นางสาวสุมานี จันทร์ทรง  Miss Sumanee Janchong  
256412426078  นางสาวสุวรรณรัตน์ จำปาทัศน์  Miss Suwannarat Jhampathat  
266412426079  นางสาวอลิตา ปรีวัน  Miss Alita Preewan  
276412426080  นางสาวอวัศยา เรื่อศรีจันทร์  Miss Awatsaya Ruesrijun  
286412426081  นายณภสิช นาครัตน์  Mr. Naphasit Nakrat  
296412426082  นายณภัทร นิ่มจันทร์  Mr. Napat Nimjan  
306412426083  นายทักษิณ วงษ์นิยม  Mr. Taksin Wongniyom  
316412426084  นายธรรมรงค์ไชย ทองเงิน  Mr. Thammarongchai Thongngoen  
326412426085  นายธรรมรัตน์ แสนสิกัน  Mr. Thammarat Saensikan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412426086  นายธีรภัทร เทียนมี  Mr. Teraphat Theanmee  
346412426087  นายนภัทร ภากุดเลาะ  Mr. Naphat Pakudlor  
356412426088  นายบูรพา อ่อนน่วมน้อย  Mr. Burapa Aon-Nuamnoi  
366412426089  นายปฏิภาณ แก้วสะเทือน  Mr. Patiphan Kaeosuthuean  
376412426090  นายพงศ์พิเชษฐ์ อ่องเพ็ง  Mr. Beam Ongpang  
386412426091  นายไพรัตน์ พลโท  Mr. Pairat Phonto  
396412426092  นายภีรดล อุ่นเรือน  Mr. Peeradol Aunruen  
406412426093  นายมณฑล เพ็ชรนิล  Mr. Monthon Phetrnin  
416412426094  นายยุทธนา อิ่มชา  Mr. Yuttana Aimcha  
426412426095  นายรัฐชานนท์ มานา  Mr. Ratchanon Mana  
436412426096  นายเลิศพิพัฒน์ ไพรสิงห์  Mr. Lertpiphat Paising  
446412426097  นายวรกิจ บุญรอด  Mr. Worakit Boonrot  
456412426098  นายวิชญ์พล พันกลั่น  Mr. Witcsapol Phanklan  
466412426099  นายวิศวะ มารัตน์  Mr. Wisawa Marat  
476412426100  นายสรภพ นบนอบ  Mr. Soraphop Nobnop  
486412426101  นายสรวิชญ์ ทองอินทร์  Mr. Sorawit Thong-In  
496412426102  นายสราวุฒิ มีพร้อม  Mr. Sarawut Meephom  
506412426103  นายสหรัฐ อินต๊ะเสน  Mr. Saharat Intasen  
516412426104  นายสาธิต คำรักษ์  Mr. Sa-Tid Khamrak  
526412426105  นายสุรเดช แสงน้อย  Mr. Suradet Sangnoi  
536412426106  นายเอกพล นาคเถื่อน  Mr. Ekapon Nakthaun