มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412426107  นางสาวกัญญาภัค รอดเลี้ยง  Miss Kanyaphak Rodleang  
26412426108  นางสาวกุลยา วังคีรี  Miss Kullaya Wangkheeree  
36412426109  นางสาวกุสุมา พูนมาก  Miss Kusuma Phoonmak  
46412426110  นางสาวเกสรา ดีกัน  Miss Ketsara Dikan  
56412426111  นางสาวจิราพร การะภักดี  Miss Jirapron Karapakdee  
66412426112  นางสาวจุฑามาศ สีนรครุฑ  Miss Chuthamat Sinorakhut  
76412426113  นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธิ  Miss Thanyalak Sutthi  
86412426114  นางสาวนวมิลทรา หะฉิมมา  Miss Nawaminta Hachimma  
96412426115  นางสาวนันทินี พันธ์ปุย  Miss Nantinee Phanpuy  
106412426116  นางสาวบุณรดา มีสมบัติ  Miss Bunrada Meesombat  
116412426117  นางสาวใบเฟิร์น บานแย้ม  Miss Baifern Banyaem  
126412426118  นางสาวประภัสสร เตือนสติ  Miss Praphatsorn Tueansati  
136412426119  นางสาวปวีณา จันทร์สีดา  Miss Paweena Janseeda  
146412426120  นางสาวปาริชาติ ปิ่นพงษ์  Miss Parichat Pinphong  
156412426121  นางสาวพรพิมล ซ้อมจันทรา  Miss Pornpimon Somjantra  
166412426122  นางสาวพิทยารัตน์ อินนา  Miss Pittayarat Inna  
176412426123  นางสาวไพลิน รุ่งสวัสดิ์  Miss Pailin Rugsawat  
186412426124  นางสาวภัสภรณ์ พงษ์สาระนันทกุล  Miss Phatsaporn Phongsaranantakul  
196412426125  นางสาววรนุช จันทร์ใบ  Miss Woranut Chanbai  
206412426126  นางสาววรรณกร สีทานวล  Miss Wannakorn Seetanuan  
216412426127  นางสาวศกลวรรณ ทองยิ้ม  Miss Sakonwan Thongyim  
226412426128  นางสาวศศิภา แสนนาใต้  Miss Sasipa Sannatai  
236412426129  นางสาวศิริพร แก้ววังสาร  Miss Siriporn Kaewwangsan  
246412426130  นางสาวศิริวรรณ ช่างคิด  Miss Siriwan Changkhit  
256412426131  นางสาวสลิลทิพย์ พรหมวิชัย  Miss Salintip Pormwichai  
266412426132  นางสาวสายใจ เวชพันธ์  Miss Saichai Wetchaphan  
276412426133  นางสาวสุภาวรี บานแย้ม  Miss Supavaree Banyeam  
286412426134  นางสาวสุวภา ทองดอนยอด  Miss Suwapa Thongdonyod  
296412426135  นางสาวอภิชญา อาศัยกร  Miss Aphichaya Arsaigorn  
306412426136  นางสาวอรณิชา กิ่มสิ้ว  Miss Onnicha Kimsiw  
316412426137  นางสาวอริสา คำฤาเดช  Miss Arisa Khamruedet  
326412426138  นายกิตติพันธ์ ปานสุด  Mr. Kittipan Pansud  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412426139  นายจีรภัทร ศุภรัตน์  Mr. Jeerapat Suparat  
346412426140  นายเจษฎา บานแย้ม  Mr. Chetsada Banyeam  
356412426141  นายชินคุปต์ สังข์ทอง  Mr. Chinnakhup Sangthong  
366412426142  นายฐานัชฌ์ พรังเดช  Mr. Thanat Prungdach  
376412426143  นายณัฐชนน พิมพิลา  Mr. Natchanon Pimpila  
386412426144  นายทวีชัย ขันแก้ว  Mr. Thaweechai Khankaew  
396412426145  นายธนโชติ ยืนยัน  Mr. Thanachot Yuenyan  
406412426146  นายธนพงษ์ น้อยอินทร์  Mr. Thanapong Noi-In  
416412426147  นายธิรวัฒน์ อัตกุล  Mr. Thirawat Attakun  
426412426148  นายธีรสิทธิ สิมพามา  Mr. Thilasit Simphama  
436412426149  นายนรากร นานยะ  Mr. Narakorn Nanya  
446412426150  นายปรเมศ เกิดชื่น  Mr. Poramet Kerdchuen  
456412426151  นายมนูศักดิ์ ทับพิมล  Mr. Manusak Thapphimon  
466412426152  นายวงศกร มิ่งทองคำ  Mr. Wongsakorn Mingthongkam  
476412426153  นายวรปรัชญ์ สัตบุษ  Mr. Worrapat Sattabut  
486412426154  นายศรายุทธ มอญดี  Mr. Sarayut Mondee  
496412426155  นายศุภกร ขำดี  Mr. Suphakon Khamdi  
506412426156  นายสิรภพ สีมา  Mr. Sirapop Seema  
516412426157  นายสุชาติ บุญมาก  Mr. Suchat Bunmak  
526412426158  นายอนันต์ยศ มูลคำ  Mr. Ananyod Munkham  
536412426159  นายอภินันท์ แสงหาญ  Mr. Aphinan Saenghan