มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412427001  นางสาวกมลภัทร อยู่สวัสดิ์  Miss Kamonphat Yoosawat  
26412427002  นางสาวกุสุมา วิมล  Miss Kusuma Wimol  
36412427004  นางสาวขวัญแก้ว พยอม  Miss Kwankaew Phayom  
46412427005  นางสาวขัติยารัตน์ แก้วโลมา  Miss Khattiyarat Kaeoloma  
56412427006  นางสาวจตุพร บุญชุ่ม  Miss Jatuporn Boonchum  
66412427007  นางสาวชนัญธิดา บุญเลิศ  Miss Chanantida Bunloed  
76412427008  นางสาวณัฏฐณิชา ยอดภักดี  Miss Nattanicha Yodphakdee  
86412427010  นางสาวธนิตา จันลิ  Miss Tanita Janli  
96412427011  นางสาวธัญวรัตน์ แดงมี  Miss Tanwarat Dangmee  
106412427012  นางสาวนงลักษณ์ สุธรรม  Miss Nonglak Sutham  
116412427013  นางสาวนวรัตน์ แนวโปธา  Miss Nawarat Neawpotha  
126412427014  นางสาวปภัสรา คำหอม  Miss Paphatsara Khamhom  
136412427015  นางสาวปรวรรณ แก้วทะ  Miss Porrawan Kaewtha  
146412427016  นางสาวเพชรนันท์ ครองพวก  Miss Phetrchanan Khrongphuak  
156412427017  นางสาวภิญญดา ลิ้มตระกูล  Miss Phinyada Limtrakun  
166412427018  นางสาววรัญญา เชี่ยวชาญ  Miss Waranya Chiaochan  
176412427019  นางสาววิมลสิริ กุลพัฒน์จิรกุล  Miss Vimonsiri Kullaphatjirakul  
186412427020  นางสาววิไลลักษณ์ หอมทอง  Miss Wilailak Homthong  
196412427021  นางสาวศรุตยา ทองกรณ์  Miss Sarutaya Thongkon  
206412427022  นางสาวศศิวิมล โพธิ์พุ่ม  Miss Sasiwimon Phopum  
216412427023  นางสาวศิริรัตน์ ธูปนิ่ม  Miss Sirirat Tupahim  
226412427024  นางสาวศิริวรรณ น้อยประเสริฐ  Miss Siriwan Noiprasoet  
236412427025  นางสาวสุธีมน พรมที  Miss Suteemon Promtee  
246412427026  นางสาวสุนิสา หมอนคุด  Miss Sunisa Monkhut  
256412427027  นางสาวสุภัสสร เพ่งกิจ  Miss Suphatson Phengkit  
266412427028  นางสาวอุษณียาภรณ์ ม้วนทอง  Miss Ausaneeyaporn Muanthong  
276412427029  นายคเณศวร ทิพย์สละ  Mr. Khanesuan Thipsala  
286412427030  นายคีรินทร์ กองจุ้ย  Mr. Keerin Kongjui  
296412427031  นายชคัตบดี อาจหาญ  Mr. Chakatbodee Athan  
306412427032  นายญาณวัฒน์ เนียมเอม  Mr. Yannawat Niameam  
316412427033  นายทัศสุระ เกิดช่าง  Mr. Tassura Kerdchang  
326412427034  นายธีรทัช เพ็งบุญ  Mr. Theeratuch Phengboon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412427035  นายธีรศักดิ์ อ่อนละมูล  Mr. Teerasak Aonlamoon  
346412427036  นายลัทธภัทร น้อยลา  Mr. Latthaphat Noila  
356412427037  นายวสิน ฤทธิ์ศล  Mr. Wasin Ritson  
366412427038  นายศุภวิชญ์ อยู่คง  Mr. Suphawit Yookong  
376412427039  นายสมรักษ์ ด่านจิระมนตรี  Mr. Somrak Danjiramontri  
386412427040  นายสายธาร หนูหอม  Mr. Saithan Noohom  
396412427041  นายสิทธิวัฒน์ จีนภักดี  Mr. Sithiwat Jeenphakdee  
406412427042  นายสิรภัทร ศิริรัตน์  Mr. Siraphat Sirirat  
416412427043  นายเอกกมลชัย วงษ์ตาผา  Mr. Ekkamonchai Wongtapha  
426412427044  นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์แก้ว  Miss Rungrat Wongkaew