มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412614001  นางสาวจิดาภา พรมวงษ์  Miss Jidapha Phomwong  
26412614002  นางสาวจิรัชญาวรรณ รัตนพันธ์  Miss Jiratchayawan Rattanapan  
36412614003  นางสาวชาลิสา พินิจภาระ  Miss Chalisa Phinitphara  
46412614004  นางสาวณัชชา เปี่ยมบุญ  Miss Natcha Piamboon  
56412614005  นางสาวณัฐชา สุภาพ  Miss Nucha Suphap  
66412614006  นางสาวนัฎนรี กุลฉิม  Miss Natnaree Kulchim  
76412614007  นางสาวพรลักษณ์ สกุลเฮง  Miss Ponlak Sakunhang  
86412614008  นางสาวพัชรี แก้วทอง  Miss Patcharee Keawthong  
96412614009  นางสาวภัคธร กัลยาศิริ  Miss Phakkatorn Kanlayasiri  
106412614010  นางสาวเมธิณี เหมือนครุฑ  Miss Mathinee Mueankhrut  
116412614011  นางสาวรวิวรรณ เจริญผล  Miss Rawiwan Charoenphon  
126412614012  นางสาวรุ่งนภา สังข์เอี่ยม  Miss Rungnapha Sangaium  
136412614013  นางสาววรรณฑิรา พรหมประพันธ์  Miss Wantira Promprapan  
146412614014  นางสาวศศิวิมล คงขาว  Miss Sasiwimon Khongkhaw  
156412614015  นางสาวอัสมา อนันตรไพบูลย์  Miss Atsama Anuntaphaiboon  
166412614016  นางสาวอารีวรรณ ดาผะเดิม  Miss Areewan Daphaderm  
176412614017  นายกฤษฎา เสือชาวนา  Mr. Kritsada Suechawna  
186412614018  นายกิตติ แสนบุญเลิง  Mr. Kitti Sanboonlerng  
196412614019  นายกิตตินันท์ ก้อนทอง  Mr. Kittinun Konthong  
206412614020  นายจินุพงษ์ รอดโพธิ์  Mr. Jinupong Rodpho  
216412614021  นายณัฐพล สุขสวัสดิ์  Mr. Nattapon Suksawas  
226412614022  นายทศธร ไชยพูน  Mr. Thodsatorn Chaiphun  
236412614023  นายธีรภัทร ทิพโสต  Mr. Theerapat Thipsot  
246412614024  นายธีรภัทร พรมนำ  Mr. Teerapat Promnam  
256412614025  นายนนทกร ศรีจันทร์วงศ์  Mr. Nontakorn Srijunwong  
266412614026  นายนเรศ เจริญศิลป์  Mr. Nares Jeriysilp  
276412614027  นายปิยพงษ์ หมั่นการ  Mr. Piyaphong Mankan  
286412614028  นายวีรภัทร เรือนวงค์  Mr. Veeraphat Ruanwong  
296412614029  นายวีระศักดิ์ อุดมสุข  Mr. Veerasak Udomsuk  
306412614030  นายสรศักดิ์ รอดเพ็ชร  Mr. Sorrasak Rodphet  
316412614031  นายสุริยา คำโบสถ์  Mr. Suriya Kambot  
326412614032  นายอนันต์ เรืองอุไร  Mr. Anan Lueangaulai