มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412614033  นางสาวกัญญารัตน์ นาคเจียม  Miss Kanyarat Nakjiam  
26412614034  นางสาวชนิตา ธีระชาติดำรง  Miss Chanita Teerachatdamrong  
36412614035  นางสาวณิชากร ลาภา  Miss Nichakon Lapha  
46412614036  นางสาวนุจรี เกิดกันโณ  Miss Nuchari Koedkanno  
56412614037  นางสาวบุษกร เกิดทอง  Miss Badsakron Gardtong  
66412614038  นางสาวปาณิสรา รอดละม้ายปภา  Miss Panisara Rotlamaipapha  
76412614039  นางสาวพิมผกา สอนคม  Miss Pimpaka Sonkom  
86412614040  นางสาวมาวีลัส เภรีวงษ์  Miss Maweelas Pareewong  
96412614041  นางสาววิภาดา ฉัตรเจริญ  Miss Wipada Chatcharoen  
106412614042  นางสาววิมลสิริ แซ่ลี  Miss Wimonsiri Saelee  
116412614043  นางสาวศุภรัตน์ สีนาค  Miss Suparat Seenak  
126412614044  นางสาวอารียา ไทยธรรม  Miss Areeya Thaitham  
136412614045  นายชานน หล่ายพันธ์  Mr. Chanon Laipan  
146412614046  นายถิระ อรรคสูรย์  Mr. Tira Akasoon  
156412614047  นายธนโชติ มณีโชติ  Mr. Thanachot Maneechot  
166412614048  นายธนวัฒน์ มิชิฉัยยะ  Mr. Thanawat Michichaiya  
176412614049  นายธีรภัทร เเต้มทอง  Mr. Thiraphat Taemthong  
186412614050  นายบัญญวัต เจริญศรี  Mr. Banyawat Charoensri  
196412614051  นายปัญจพล จันทิมา  Mr. Panjapol Jantima  
206412614052  นายพงศกร เผื่อนผาราม  Mr. Phongsakon Phueanpharam  
216412614053  นายพรหมพิริยะ อุณาศรี  Mr. Phromphiriya Unasri  
226412614055  นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค  Mr. Pitchapong Sumnak  
236412614056  นายวีรภัทร คำแพง  Mr. Veerapat Kampang  
246412614057  นายศิครินทร์ บุ้งเครือ  Mr. Sikharin Bungkhurea  
256412614058  นายศุภณัฐ รอดอยู่  Mr. Supanut Rodyu  
266412614059  นายเสฎฐวุฒิ ช่างน้อย  Mr. Setthawut Changnoi  
276412614060  นายหาญณรงค์ ทาขุน  Mr. Hannarong Takhoon  
286412614061  นายอดิศร พลายมี  Mr. Adisorn Plaimee  
296412614062  นายณัฐพงศ์ แววทอง  Mr. Natthapong Waewthong