มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412428001  นางสาวจิณณพัต ทิพย์ดวงตา  Miss Jinnapat Tipdungta  
26412428002  นางสาวชวิสรา พุ่มพวง  Miss Shawisara Phumphuang  
36412428003  นางสาวชุลีพร บัวเอี่ยม  Miss Chuliphon Buaaiam  
46412428004  นางสาวดุจเดือน แสงตะวัน  Miss Dutduen Sangtawan  
56412428005  นางสาวนิสารัตน์ ฤทธิ์เนติกุล  Miss Nisarat Ritnetikhul  
66412428006  นางสาวบุษกร ศรีบุญ  Miss Butsakorn Sriboon  
76412428007  นางสาวพรไพลิน ยะถา  Miss Pornpailin Yatha  
86412428008  นางสาวพิมพ์วิมล สอนแก้ว  Miss Pimwimol Sonkaew  
96412428009  นางสาวรพีพรรณ รังกระโทก  Miss Rapeepan Rangkrathok  
106412428010  นางสาวรัชชาเกตุ ครุฑคง  Miss Ratchaket Khrutkhong  
116412428011  นางสาวรัตนาวรรณ ป้องเส้า  Miss Rattanawan Pongsao  
126412428012  นางสาววรรณวิษา สุขเกษม  Miss Wanwisa Sukkasem  
136412428013  นางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์อุดม  Miss Sirilak Sapuadom  
146412428014  นางสาวศุภสุตา มั่นปาน  Miss Suphasuta Manpan  
156412428015  นางสาวสุดารัตน์ นิระติใส  Miss Sudarat Niratisai  
166412428016  นางสาวสุพรรณณี กล้าหาญ  Miss Supannee Klahan  
176412428017  นางสาวสุภารัตน์ แก้วดี  Miss Supharat Keaodee  
186412428018  นางสาวอาทิตยา ปิ่นณรงค์  Miss Arthitaya Pinnarong  
196412428019  นายณัฐพล หินอ่อน  Mr. Nathapol Hinon  
206412428020  นายนฐพงศ์ กันทอง  Mr. Nathapong Kantong  
216412428021  นายสยามเพชร อ่อนบึงพร้าว  Mr. Sayamphet Onbuengphrao