มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412244001  นางสาวกนกศรี ศรีบุญเรือง  Miss Kanogsree Sribunrueang  
26412244002  นางสาวเขมศิริ สุภานิตย์  Miss Khemsiri Suphanit  
36412244003  นางสาวจณิสตา แท่นทอง  Miss Janitsata Thanthong  
46412244004  นางสาวจิราพัชร กิจพิชัย  Miss Jiraphat Kitphichai  
56412244005  นางสาวชาลินี พยัคฆ์  Miss Chalinee Payak  
66412244006  นางสาวณัฐธิดา กันแตง  Miss Natthida Kantang  
76412244007  นางสาวตวงทิพย์ พุ่มพวง  Miss Toungtip Pumpoung  
86412244008  นางสาวธนพร ทองคำ  Miss Thanaporn Thongkum  
96412244009  นางสาวธัญญลักษณ์ ไกรเมฆ  Miss Tanyalux Kraimek  
106412244010  นางสาวปาณิสรา ไกรทอง  Miss Panisara Kraithong  
116412244011  นางสาววิภาดา พุ่มยิ้ม  Miss Wipada Pumyim  
126412244012  นางสาววิมลมณี บัวโต  Miss Wimonmanee Buato  
136412244013  นางสาวศศิกานต์ แก้วจวนตา  Miss Sasikan Kaewchuanta  
146412244014  นางสาวสุชาดา สีทา  Miss Suchada Seeta  
156412244015  นายเกียรติพงศ์ หาญกล้า  Mr. Geartipong Hankla  
166412244016  นายจรัสทวี ภูขำ  Mr. Charatthawi Phukham  
176412244017  นายจิรภัทร์ สุขพัฒน์  Mr. Jirapat Sukkaphut  
186412244018  นายนิกูล ทับกลิบ  Mr. Nikun Thapkip  
196412244019  นายภาณุวัฒน์ มีชัย  Mr. Paunwat Meechai  
206412244020  นายภูชิต โคตรสุวรรณ  Mr. Phuchit Khotsuwan  
216412244021  นายภูเบศ บุญสุข  Mr. Poobet Bonnsuk  
226412244022  นายวุฒิชัย ทองเดช  Mr. Wutthichai Tongdate  
236412244023  นายศาศวัต ชัยรัตน์  Mr. Satsawat Chairat