มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16412801001  นางสาวกุลนิษฐ์ เนตรแสงศรี  Miss Koonlanis Natrsaengsri  
26412801002  นางสาวเกศสิรินทร์ เหล่าผง  Miss Getsirin Laopong  
36412801003  นางสาวแก้วมณี ทรงคงดวงดี  Miss Kaeomanee Songkhongduangdee  
46412801004  นางสาวจุฬาลักษณ์ สิงห์ลอ  Miss Julalux Singlor  
56412801005  นางสาวชญาดา จันทร์ดำ  Miss Chayada Jandam  
66412801006  นางสาวชนกนันษ์ เมธีสกุลวงศ์  Miss Chanoknan Meteesakulwong  
76412801007  นางสาวชลธิชา บุญชื่น  Miss Chonticha Boonchuen  
86412801008  นางสาวชวัลนุช ตุ้มสุข  Miss Shawannuch Tumsuk  
96412801009  นางสาวฐานิตา นนทะโคตร  Miss Thanita Nonthakhot  
106412801010  นางสาวฐิติรัตน์ เริงเกษตรวิทย์  Miss Thitirat Roeangkasetwit  
116412801011  นางสาวณณัฐชา ชูดี  Miss Nanatcha Chudee  
126412801012  นางสาวณัฎฐณิชา ประสมทรัพย์  Miss Natthanicha Prasomsap  
136412801013  นางสาวณัฐฐาพร ชุมพล  Miss Natthaporn Chumphon  
146412801014  นางสาวณัฐฐาภรณ์ อยู่คร  Miss Nutthaporn Yookorn  
156412801015  นางสาวณัฐณิชา พงศ์ภัคดี  Miss Natnicha Phongpakdee  
166412801016  นางสาวณัฐริกา ผงผาย  Miss Nattarika Phongphai  
176412801017  นางสาวดาราวรรณ ยอดสุวรรณ  Miss Darawan Yddsuwan  
186412801018  นางสาวทัศนีย์ ตั่นดี  Miss Thatsanee Tandee  
196412801019  นางสาวเทพธิดา บัวละคร  Miss Thepthida Bualakhon  
206412801020  นางสาวธันยพร ป้องไฝ  Miss Thanyaporn Pongfai  
216412801021  นางสาวเบญจพร แดงคำ  Miss Benjaporn Dangkham  
226412801022  นางสาวปณิสตา ปารี  Miss Panisata Paree  
236412801023  นางสาวปนัดดา เกี๋ยงเถิน  Miss Panatda Kiangthern  
246412801024  นางสาวปภาดา ขำมั่น  Miss Papada Khamman  
256412801025  นางสาวปริยาภรณ์ บุญอรัญ  Miss Priyaporn Boonaran  
266412801026  นางสาวปลิตา วันมา  Miss Phalita Wanma  
276412801027  นางสาวพรไพลิน คาเอ้ย  Miss Pornpailin Kaaoei  
286412801028  นางสาวพัชรินทร์ แสงโสด  Miss Patcharin Seangsod  
296412801029  นางสาวพัชรีภรณ์ พิลึก  Miss Patchareeporn Piluek  
306412801030  นางสาวพิมลรัตน์ พรหมาวัน  Miss Pimonrat Prommawan  
316412801032  นางสาวมัสยา นามบุญลา  Miss Massaya Namboonla  
326412801033  นางสาวรักษิตา นามวงษ์  Miss Raksita Namwong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336412801034  นางสาวรัชดาวรรณ เนื่องกลิ่ม  Miss Ratchadawan Nueanklim  
346412801035  นางสาวรัตนากร อ่อนวัน  Miss Rattanakorn Onwan  
356412801036  นางสาวรินรดา เทพรัง  Miss Rinrada Thaprang  
366412801037  นางสาวลดาวัลย์ ศรีโรจน์  Miss Ladawan Srirot  
376412801038  นางสาววงศ์เดือน แพงสุทโท  Miss Wongduan Phangsuttho  
386412801039  นางสาววทันยา ตระบุตร  Miss Wathanya Tabut  
396412801040  นางสาววารุณี ศิริปกะ  Miss Warunee Siripaka  
406412801041  นางสาววาสนา ศรีเมือง  Miss Watsana Srimueang  
416412801042  นางสาววิไลพร กลิ่นโกสุม  Miss Wilaiporn Ginegosum  
426412801043  นางสาวศรัณย์พร แก้วสระเเสน  Miss Saranporn Kaewsasan  
436412801044  นางสาวศศิภา แสงกระจ่าง  Miss Sasipa Saengkrajang  
446412801045  นางสาวศิริพร พรมไทย  Miss Siriphon Phomthai  
456412801046  นางสาวสมิตา แวงดีสอน  Miss Samita Wangdeeson  
466412801047  นางสาวสรณ์สิริ จ่ายมิ  Miss Sornsiri Jaimi  
476412801048  นางสาวสลิลทิพย์ ปานตะละสี  Miss Salinthip Pantalasee  
486412801049  นางสาวณิชาพร มากรม  Miss Nichaphorn Makrom  
496412801050  นางสาวสุจิวรรณ แสงกล้า  Miss Sujiwan Saengkla  
506412801052  นางสาวสุพัตรา ผ่านวงษ์  Miss Supatra Phanwong  
516412801053  นางสาวสุภารัตน์ แซ่ลี  Miss Supharat Saelee  
526412801054  นางสาวสุรีย์พร นนท์ประเสริฐ  Miss Sureeporn Nonprasert  
536412801055  นางสาวโสริญา บัวใหญ่  Miss Soriya Buayai  
546412801056  นางสาวอมรรัตน์ เขียวสีทอง  Miss Amornrat Kheawseetong  
556412801057  นางสาวอริสา สมณะ  Miss Arisa Somna  
566412801058  นายบุญฤทธิ์ เชิดบุญเรือง  Mr. Boonyarit Chertboonruang  
576412801059  นายพงษ์ศกร ผิวจันทร์  Mr. Phongsagorn Piwjan  
586412801060  นายอธิวัฒน์ ศรีดาวงษ์  Mr. Athiwat Sridawong  
596412801061  นางสาวแสง ตาอิน  Miss Sang Tain