มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415224001  นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง  Miss Kanokwan Sangthong  
26415224002  นางสาวกัญญารัตน์ ชุมภูงาม  Miss Kanyarat Chumphungam  
36415224003  นางสาวจุฑามาศ เจริญพร  Miss Juthamas Jarernpon  
46415224004  นางสาวจุฑารัตน์ เทียมเนียม  Miss Jutarat Thiamniam  
56415224005  นางสาวธันย์ชนก ไพรสูน  Miss Thanchanok Paisun  
66415224006  นางสาวปริญญาพร ขุมเพชร  Miss Parinyapron Khunphet  
76415224007  นางสาวรุจิราภรณ์ จิตติธารัตน์  Miss Ruchiraphorn Chittitharut  
86415224008  นางสาวสุภางค์สิริ ขันทอง  Miss Suphangsiri Khanthong  
96415224009  นางสาวอดิศา ลำเจียก  Miss Adisa Lumjiak  
106415224010  นางสาวอภิญญา ทองคำ  Miss Aphinya Thongkham  
116415224011  นายเกียรติศักดิ์ วงษ์อัยการ  Mr. Kiattisak Wong-Aiyakarn  
126415224012  นายเจษฎา มณีนัน  Mr. Jetsada Maninan  
136415224013  นายชนาธิป แซ่ตั้ง  Mr. Chanathip Seatang  
146415224014  นายชัยวัฒน์ ปรึกไธสง  Mr. Chaiwat Pruekthaisong  
156415224015  นายไชยวัฒน์ ด้วงบาง  Mr. Chaiwat Duangbang  
166415224016  นายธนกฤต สิทธิ  Mr. Thanakrit Sitti  
176415224017  นายนพดล ป้อมแก้ว  Mr. Noppadon Pomkeao  
186415224018  นายนภัทร พรหมสุทธิ์  Mr. Napat Promsut  
196415224019  นายปฏิภาณ เกษราช  Mr. Patiphan Kesrach  
206415224020  นายปิยะบุตร ชมจินดา  Mr. Piyabut Chomjinda  
216415224021  นายพงศธร ประสาทสิทธิ์  Mr. Phongsathorn Prasatsit  
226415224022  นายพงศ์ศิริ สิงห์โต  Mr. Pongsiri Singto  
236415224023  นายพีรวิชญ์ พวงทอง  Mr. Peerawit Pungthong  
246415224024  นายพุฒิพงษ์ ปานโท้  Mr. Putipong Pantho  
256415224025  นายภคณัฐ ไกรลาศ  Mr. Pakkanut Grilas  
266415224026  นายภควัต กลิ่นแย้ม  Mr. Pakawat Klinyam  
276415224027  นายภาสกร แตงเอี่ยมใหญ่  Mr. Passakorn Tangiamyai  
286415224029  นายวชิรพล อินตาพวง  Mr. Wachiraphon Intaphuang  
296415224030  นายวัชรพงษ์ อินธิรัก  Mr. Watcharaphong Inthirak  
306415224031  นายวิชยุตม์ แก้วชื่น  Mr. Witchayuth Kaewchuen  
316415224032  นายศักราช เวียงทอง  Mr. Sakkarat Vaengthong  
326415224033  นายอดิศร กอนจันทร์  Mr. Adisorn Konchan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415224034  นายอภิสิทธิ์ ชูสุวรรณ  Mr. Aphisit Chusuwan  
346415224035  นายอภิสิทธิ์ เฒ่าเง้า  Mr. Apisit Taongao  
356415224036  นายอภิสิทธิ มนกลมเมฆ  Mr. Aphisit Monklommek  
366415224037  นายอรรถพันธ์ มูลฟู  Mr. Atthapan Moolfoo