มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415603001  นางสาวกัญญาณัฐ อินจันทร์  Miss Kanyanat Injan  
26415603002  นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์มา  Miss Kanyarat Phoma  
36415603003  นางสาวจารุมน สีโห้มี  Miss Charumon Seehomee  
46415603004  นางสาวฉัตรติยา พูลเกษร  Miss Chattiya Poonkesorn  
56415603005  นางสาวณัตินี เนาวพันธ์  Miss Nattinee Naowapon  
66415603006  นางสาวทวินันท์ จั่นจีน  Miss Tawinan Janjeen  
76415603007  นางสาวนิราวดี คำสละ  Miss Nirawadee Khamsala  
86415603008  นางสาวรดา เสนานุช  Miss Rada Senanuch  
96415603009  นางสาวรัชนีกร มีนาคุ้ม  Miss Ratchanikon Minakhum  
106415603010  นางสาวรัตติกา จันทะคุณ  Miss Rattika Chanthakhun  
116415603011  นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริพรนันทนา  Miss Rungrat Siriphonnanthana  
126415603012  นางสาวเวธกา นวลทิม  Miss Wetaga Nuantim  
136415603013  นางสาวสิริยากร เดชแฟง  Miss Siriyakorn Datefaeng  
146415603014  นางสาวสุธิตา รุ่งเรือง  Miss Sutita Rungrueang  
156415603015  นางสาวอรษา โสะอ้น  Miss Orasa Soon  
166415603016  นายนิสิต ถนอมพันธุ์รักษ์  Mr. Nisit Thanomphanrak  
176415603017  นายวีรพงษ์ เพ็งเพชร  Mr. Wiraphong Phengphet