มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415606001  นางสาวกนิษฐา ธนพิบูลชัย  Miss Kanitha Tanapibunchai  
26415606002  นางสาวกัญญารัตน์ อยู่ทิพย์  Miss Kunyarat Yuthip  
36415606003  นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญด้วง  Miss Kingkan Boondoang  
46415606004  นางสาวกุลณัฐ วงจันทร์  Miss Kunlanut Wongjun  
56415606005  นางสาวชลธิชา ยอดทองคำ  Miss Chonthicha Yodthongkham  
66415606006  นางสาวชลิตา ติดชัย  Miss Chalita Tidchai  
76415606007  นางสาวธนัชพร สีหากุล  Miss Thanatchaporn Srihakul  
86415606008  นางสาวนวลพรรณ แก้วทา  Miss Nuanphan Kaewtha  
96415606009  นางสาวปนัดดา ทับเรือง  Miss Panatda Thaprueang  
106415606010  นางสาวประภัสสร ภู่ทอง  Miss Papasson Phuthong  
116415606011  นางสาวปริชาติ สวนม่วง  Miss Parichat Suanmuang  
126415606012  นางสาวเปรมกมล อินทหอม  Miss Premkamol Ainthahom  
136415606013  นางสาวภัณฑิรา เผือดจันทึก  Miss Phunthira Phuedjanthuek  
146415606014  นางสาวภัทรลดา จันทร์คีรี  Miss Patlada Jankeeree  
156415606015  นางสาววนิดา มั่นคง  Miss Wanida Mankhong  
166415606016  นางสาววรรณพร ขาลอ่อน  Miss Wannaphon Khanon  
176415606017  นางสาววริศรา สนทอง  Miss Waritsara Sonthong  
186415606018  นางสาววาสนา โกรกสำโรง  Miss Watsana Kroksamrong  
196415606019  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเหล่า  Miss Sirilak Srllao  
206415606020  นางสาวศุภกร พึ่งนาม  Miss Supakorn Phungnam  
216415606021  นางสาวสุทธิดา ทรงเจริญ  Miss Suthida Songcharoen  
226415606022  นางสาวเสาวนีย์ เสาแบน  Miss Saowanee Saoban  
236415606023  นางสาวแสงนภา อ่อนทา  Miss Sangnapha Ontha  
246415606024  นางสาวอภิญญา โพธิ์ทอง  Miss Apinya Phothong  
256415606025  นางสาวอภิสรา บ่อทอง  Miss Aphisara Bothong  
266415606026  นางสาวอริสรา ทาใจ  Miss Arisara Tajai  
276415606027  นางสาวอริสรา มหาพันธ์  Miss Arisara Mahaphan  
286415606028  นางสาวอริสา ฉ่ำเฉื่อย  Miss Arisa Chamchueai  
296415606029  นางสาวอาภัสรา อินทเสน  Miss Arphatsara Intasen  
306415606030  นายเกริกพล เกิดเกตุ  Mr. Krerkphon Kerdget  
316415606031  นายวรวิทย์ บุญเจริญ  Mr. Worawit Boonjalean  
326415606032  นายศุภกิตต์ สวรรค์อำนวย  Mr. Suppakit Sawanoumnuy  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415606033  นายสรวิศ ศรีวิราช  Mr. Sorawit Sriwirat  
346415606034  นายสุชาติ บุตรคำ  Mr. Suchat Butkham