มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415602001  นางสาวกนกภรณ์ อินทะเสน  Miss Kanokphon Ainthasen  
26415602002  นางสาวกัญญา เกตุหัวร้อง  Miss Gunya Kethuarong  
36415602003  นางสาวกุลปรียา สินเอี่ยม  Miss Kulpreeya Siniam  
46415602004  นางสาวจารุวรรณ บดีรัฐ  Miss Jaruwan Bodeerat  
56415602005  นางสาวจินดามาตร์ แป้นดี  Miss Jindamart Pandee  
66415602006  นางสาวจิรญาภา สายยาว  Miss Jirayapa Saiyao  
76415602007  นางสาวจิรัชยา จริยะสุนทรดี  Miss Jiratchaya Jariyasuntorndee  
86415602008  นางสาวจุฑาทิพย์ โหกรัด  Miss Jutatip Hokrad  
96415602009  นางสาวจุฑามณี สีกุม  Miss Jutamanee Seekum  
106415602010  นางสาวฉันทิกา พระวงวัน  Miss Chanthika Phrawongwan  
116415602011  นางสาวชมพูนุช แหวนเงิน  Miss Chomphunut Haenngaen  
126415602012  นางสาวชลธิชา จำนงค์ภักดี  Miss Chonthicha Jamnongpakdee  
136415602013  นางสาวฐาปนี ปฐมธรรมการ  Miss Tapanee Patomtammagran  
146415602014  นางสาวณัฐชา ภูจุ้ย  Miss Natcha Poojuy  
156415602015  นางสาวธัญญรัตน์ ม่วงมันดี  Miss Thunyarat Mungmandee  
166415602016  นางสาวนันถรัตน์ รอบรู้  Miss Nantharat Ropru  
176415602017  นางสาวนิตยา วิเชียรวรรณ์  Miss Nittaya Wichianwan  
186415602018  นางสาวนิศารัตน์ รอดทรัพย์  Miss Nisarat Rotsap  
196415602019  นางสาวบุษยา บางวัน  Miss Butsaya Bangwan  
206415602020  นางสาวเบญจวรรณ เพิ่มปัญญาทรัพย์  Miss Benjawan Permpanjasab  
216415602021  นางสาวปณิดา พุ่มเขียว  Miss Panida Phumkhiaw  
226415602022  นางสาวพรรวษา ด้วงทอง  Miss Panwasa Duangthong  
236415602023  นางสาวพรหมชนก รัตนสุวรรณ  Miss Phomchanok Ruttanasuwan  
246415602024  นางสาวพิมพ์ชนก เมืองแก้ว  Miss Pimchanok Moengkaew  
256415602025  นางสาวเพชรรัตน์ มินิพันธ์  Miss Pachcharat Minipan  
266415602026  นางสาวรพีพรรณ โสพรม  Miss Rapeepan Soprom  
276415602027  นางสาวรัชดาพร ทวีสุข  Miss Ratchadaporn Thaweesuk  
286415602028  นางสาวรัตนากร หมู่อุบล  Miss Rattanakorn Mooubon  
296415602029  นางสาวลดาวัลย์ อยู่แสง  Miss Ladawan Yusaeng  
306415602030  นางสาววรรณพร เส็งสิน  Miss Wannaphon Sengsin  
316415602031  นางสาววริศรา เสนีโสด  Miss Waritsara Seneesod  
326415602032  นางสาววิไลวรรณ ราชขวัญ  Miss Wilaiwan Ratchakhwan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415602033  นางสาวศศิวิมล เกตุจ้อย  Miss Sasiwimon Ketjoy  
346415602034  นางสาวสิรินดา เจษฎาวุฒิ  Miss Sirinda Jaetsadawut  
356415602035  นางสาวสุภัสสร ขำดี  Miss Supassorn Kamdee  
366415602036  นางสาวสุวพร เพ็งผล  Miss Suwaphon Phengphon  
376415602037  นางสาวสุวิมล แก้วเกิด  Miss Suwimon Keawkerd  
386415602038  นางสาวอัจฉรา แซ่บ้วน  Miss Atchara Saebuan  
396415602039  นายไกรเดช แผลงไพรี  Mr. Klidaj Plangpiree  
406415602040  นายณัฐนนท์ จรัสพิริยโชค  Mr. Nattnon Jaratpiriyachok  
416415602041  นายปรเมศ สุดสงวน  Mr. Paramet Sutsanguan  
426415602042  นายสันทัด เพชรประดับ  Mr. Santad Pechpradup  
436415602043  นายสิทธิกร ประเจิดสกุล  Mr. Sitthikon Prachoetsakun  
446415602044  นายสิทธิชาติ พราหมณ์โม  Mr. Sittichat Prammo  
456415602045  นาย ประธาร สนิทพันธ์  Mr. Pratan Sanitpun