มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415622001  นางสาวเกศรินทร์ กันสังข์  Miss Ketsarin Kansang  
26415622003  นางสาวจิตรเลขา แย้มเกิด  Miss Chitlekha Yaemkoed  
36415622004  นางสาวจิรประภา อ่องแดง  Miss Jiraprapha Ongdang  
46415622005  นางสาวนิตยา อ้นกระโทก  Miss Nittaya Onkrathok  
56415622006  นางสาวพรรณธิดา ฮะเฮง  Miss Pantida Haheng  
66415622007  นางสาวพิมพ์นิภา คำหล้า  Miss Phimnipa Khamla  
76415622008  นางสาววิชุดา ทองถัน  Miss Wichuda Thongthan  
86415622009  นางสาววิภวานี จันทร์ทอง  Miss Wiphawanee Chanthong  
96415622010  นางสาวศศิกานต์ เกตุสุวรรณ์  Miss Sasikan Ketsuwan  
106415622011  นางสาวศิริวรรณ เหล่าต้น  Miss Siriwan Laoton  
116415622012  นางสาวศุภาพร บุญทอง  Miss Suphaphon Bunthong  
126415622013  นางสาวสุจิตรา ผิวพรรณ  Miss Suchitta Phiuuphan  
136415622014  นางสาวสุภัสสรา กล่ำงิ้ว  Miss Sirin Klamngio  
146415622015  นางสาวอรนิชา พาปาน  Miss Onnicha Papan  
156415622016  นางสาวอริสา สกุลเกิด  Miss Arisa Sakunkerd  
166415622017  นางสาวอักษราภัคร คล้ายเมือง  Miss Aksarapuk Klaymuang  
176415622018  นางสาวอุพัทษา สุขารมณ์  Miss Auputsa Sucarom  
186415622019  นางสาวเอื้ออารี พรามนาค  Miss Aueaarri Phramnak  
196415622020  นายกันตภณ มัดจุ  Mr. Kantapon Madju  
206415622021  นายชลสิทธิ์ บำรุงแคว้น  Mr. Cholasit Bumrungkewn  
216415622022  นายธนนันท์ สิมตะมะ  Mr. Thananan Simtama  
226415622023  นายธนาธร บุญโท  Mr. Tanathon Boontoe  
236415622024  นายธีรภัทร์ สีฉิม  Mr. Theeraphat Seechim  
246415622025  นายนริศ สุขสถิตย์  Mr. Naris Sooksathit  
256415622026  นายนันทกร ไกรพัฒนพงศ์  Mr. Nantakorn Kraipattanapong  
266415622027  นายปฏิพัทธิ์ ลอยเวหา  Mr. Patiphat Lloydwayha  
276415622028  นายปรเมศวร์ หงษ์กิติ  Mr. Paramaet Hongkiti  
286415622029  นายประพัสสน พรมอินทร์  Mr. Praphatson Phromaim  
296415622030  นายปัญญากร แซ่ด่าน  Mr. Panyakorn Saedan  
306415622031  นายพชรพล คนหลัก  Mr. Pacharapon Khonlak  
316415622032  นายเพชรรัตน์ อ่อนน้อม  Mr. Phetcharat Oonnom  
326415622033  นายภัทรพล สิทธิเขตการ  Mr. Pattarapon Sittiketkan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415622034  นายสรวิศ คชนิล  Mr. Sorawit Khotchanin  
346415622035  นายอภิรักษ์ วิเชียรสรรค์  Mr. Apiruk Vichiransan  
356415622036  นายอภิสิทธิ์ สบายวงษ์  Mr. Apisit Sabaiwong  
366415622065  นายวัชรมน สมกำเนิด  Mr. Watcharamon Somkamnoed