มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415622002  นางสาวขวัญชนก โทวิวัฒนานนท์  Miss Kwanchanok Toviwattananaon  
26415622037  นางสาวกุลกันยา สีเสือ  Miss Goolgunya Seeiesuea  
36415622038  นางสาวธัญเรศ นรรัตน์  Miss Tanyaret Noraret  
46415622039  นางสาวธิดารัตน์ พานไทย  Miss Thidarat Phanthai  
56415622040  นางสาวพิมพ์วิภา พิมพล  Miss Phimwipha Phimphon  
66415622041  นางสาวพิยดา ครุธโม  Miss Phiyada Krutmo  
76415622042  นางสาวภัทรวรรณ นาคสุทธิ  Miss Pattarawan Naksutthi  
86415622043  นางสาวภารวี ไทยวิจิตร  Miss Paravee Thaivijit  
96415622044  นางสาวรุ่งทิพย์ ใจสุข  Miss Rungthip Jaisuk  
106415622045  นางสาวละออทิพย์ จงแต่งกลาง  Miss La-Ortip Jongtangklang  
116415622046  นางสาวลัดดาวรรณ จันประตูมอญ  Miss Laddawan Chanpratumon  
126415622047  นางสาววรรณิศา ทิมวงค์ม่อม  Miss Wannisa Thimwongmom  
136415622048  นางสาวสุดารัตน์ ขจรภิรมย์  Miss Sudarat Khachonphirom  
146415622049  นางสาวสุนทรียา คงกลาง  Miss Sunthareya Khongkang  
156415622050  นางสาวอรัญญา จักร์เข็ม  Miss Aranya Chakkem  
166415622051  นางสาวอำไพ ชีรอด  Miss Amphai Cheerod  
176415622052  นางสาวอุไรวรรณ แจ่มใส  Miss Auraiwan Jamsai  
186415622053  นายคมปฏิพัศฌ์ จันงิ้ว  Mr. Khompatiphat Janngio  
196415622054  นายคมสันต์ ทองดี  Mr. Komsan Thongdee  
206415622055  นายณัฐกานต์ ใจทน  Mr. Nuttakan Jaiton  
216415622056  นายธนทัต เฉลิมศักดิ์  Mr. Thanathat Chaloemsak  
226415622057  นายธนพนธ์ ช้างคง  Mr. Thanaphon Changkhong  
236415622058  นายธนัทเสฏฐ์ เศรษฐโชติเดชา  Mr. Thnatsetth Sretttchotidecha  
246415622059  นายนัฐพงศ์ ทับทอง  Mr. Natthaphong Thapthong  
256415622060  นายพงศกร สินสมุทร  Mr. Pongsagon Sinsamut  
266415622061  นายพัสกร มีขุนทด  Mr. Phatsakorn Mikhunthod  
276415622062  นายภัทรพล จันทร์ศุภวิบูลย์  Mr. Pattarapon Jansupaviboon  
286415622063  นายภาสกร บัวทอง  Mr. Phatsakon Buathong  
296415622064  นายวรัญญู พุ่มโพธิ์ทอง  Mr. Waranyu Phumphothong  
306415622066  นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  Mr. Wutthiphong Thongthet  
316415622067  นายสหัสวรรษ ธิมิตร  Mr. Sahatsawat Timit  
326415622068  นายสุรชัย ฟักเอม  Mr. Surachai Fakaem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415622069  นายอนุวัฒน์ นาต๊ะ  Mr. Anuwat Nata  
346415622070  นายอนุวัฒน์ บัวส้ม  Mr. Anuwat Bousom  
356415622071  นายอิทธิพัทธ์ นิ่มนงค์  Mr. Eittipat Nimnong  
366415622072  นายกรแก้ว สารีชัย  Mr. Konkaeo Sarichai