มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415615001  นางสาวกนกพร พาเภา  Miss Kanokporn Papao  
26415615002  นางสาวกนกรัตน์ เคนพละ  Miss Kanokrat Khenpla  
36415615003  นางสาวกมลชนก คล้ายวิเชียร  Miss Kamonchanok Khlaiwichian  
46415615004  นางสาวกันยารัตน์ อิ่มแจ้  Miss Kanyarat Aimjae  
56415615005  นางสาวชญานี กิติยานุภาพ  Miss Chayanee Kitiyanuphap  
66415615006  นางสาวชณัฐฎา ผอบงา  Miss Chanatda Phaobnga  
76415615007  นางสาวชินานารถ สีสด  Miss Chinanart Seesod  
86415615008  นางสาวชุตินันท์ สลับสี  Miss Chutinan Salabsee  
96415615009  นางสาวญาณิศา นงนุช  Miss Yanisa Nongnuch  
106415615010  นางสาวฐาปนา สร้อยระหงษ์  Miss Tapana Sroirahong  
116415615011  นางสาวฐิตาภา วันเที่ยง  Miss Thitapha Wanthiang  
126415615012  นางสาวณัฐกิตย์ สามเกษร  Miss Nattakit Samkesonr  
136415615013  นางสาวณัฐณิชา บัวเผื่อน  Miss Natnicha Buaphuean  
146415615014  นางสาวณัฐธิดา กันทา  Miss Natthida Kanta  
156415615015  นางสาวณัฐนรี พิมสี  Miss Natnari Phimsi  
166415615016  นางสาวดารารัตน์ คงอ้วน  Miss Dararat Khongouan  
176415615017  นางสาวดาราวลี โตแป้น  Miss Darawalee Topaen  
186415615018  นางสาวธิดารัตน์ แป้นเมือง  Miss Thidarat Paenmeuxng  
196415615019  นางสาวนฤภร กลิ่นเมือง  Miss Naruphon Glinmuang  
206415615020  นางสาวนัฐวรรณ พิษณุนาวิน  Miss Natthawan Phitsanunawin  
216415615021  นางสาวนารากุล แสงศักดิ์  Miss Narakul Sangsak  
226415615022  นางสาวปนัดดา สุภา  Miss Panadda Supa  
236415615023  นางสาวปวีณนุช แย้มพราย  Miss Parweennoot Yaempary  
246415615024  นางสาวปัทมา พรมคำ  Miss Patthama Phomkam  
256415615025  นางสาวเปรมฤทัย ปานมณี  Miss Premruethai Panmanee  
266415615026  นางสาวพาฝัน เกตุเพชร  Miss Phafun Ketphech  
276415615027  นางสาวเพ็ญศิริ เขียววัดจันทร์  Miss Phensiri Khiaowatchan  
286415615028  นางสาวรพีพร เร้าเกษตร  Miss Rapeephon Raokaset  
296415615029  นางสาววิจิตรา บัวงาม  Miss Wijitra Buangam  
306415615030  นางสาวโศภพิศ พึ่งพาพุทธธรรม  Miss Sophaphit Pungpaputtatam  
316415615031  นางสาวสาธินี จันทร์บก  Miss Satinee Janbok  
326415615032  นางสาวสุจิตรา วันรักชาติ  Miss Sujittra Wanrakchat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415615033  นางสาวสุภัสสรา ขำดี  Miss Supatsara Kamdee  
346415615034  นางสาวสุมิตรา บุษบา  Miss Sumita Bussaba  
356415615035  นางสาวอัญชิสา คงเนตร  Miss Unchisa Kongnate  
366415615036  นายธนาธิป ประทิศ  Mr. Thanathip Prathit  
376415615037  นายบรรณพสิษฐ์ จำรัส  Mr. Banpasit Jumrad  
386415615038  นายพรพิพัฒน์ หลวงแสน  Mr. Phonpipat Laungsaen