มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415615039  นางสาวกมลวรรณ เผ่าคนชม  Miss Kamonwan Phaokonchom  
26415615040  นางสาวกิ่งฉัตร สิงห์คาร  Miss Kingchat Singkarn  
36415615041  นางสาวชนาภรณ์ แก้วสอาด  Miss Chanaporn Kaewsaad  
46415615042  นางสาวณัฐนันท์ น้อยพงษ์  Miss Nattanan Noipong  
56415615043  นางสาวดาราบุษย์ สีเทศ  Miss Darabut Seethet  
66415615044  นางสาวทิพย์ประภา คุ้มสุพรรณ  Miss Tipprapa Khumsuphan  
76415615045  นางสาวนราธิป แก้วผง  Miss Naratip Kaeophong  
86415615046  นางสาวนันทิชา มาทำมา  Miss Nanticha Mathamma  
96415615047  นางสาวปทุมมา ศุภสีห์  Miss Pathumma Supasri  
106415615048  นางสาวปารวีร์ สุทนิคม  Miss Parawee Sutnikhom  
116415615049  นางสาวปิ่นสุดา ปิ่นทอง  Miss Pinsuda Pinthong  
126415615050  นางสาวปิยธิดา นันเขียว  Miss Piyatida Nankhieo  
136415615051  นางสาวปิยนุช บุตรเพชร  Miss Piyanut Butphet  
146415615052  นางสาวพรธิชา ชินคำ  Miss Phonticha Chinkham  
156415615053  นางสาวพรนิภา โพธิ์นา  Miss Phonnipha Phona  
166415615054  นางสาวเพ็ญสินี สุขเกิด  Miss Phensini Sukkoed  
176415615055  นางสาวลักขณา ทับแสง  Miss Lakkhana Thapsaeng  
186415615056  นางสาววชิราพรรณ ปางแก้ว  Miss Wachiraphan Pangkaew  
196415615057  นางสาววาสนา สีม่วง  Miss Watsana Simuang  
206415615058  นางสาววิกานดา มาดี  Miss Wikanda Madee  
216415615059  นางสาวศศิชา นิลมณี  Miss Sasicha Ninmani  
226415615060  นางสาวศศิตา ลามแก้ว  Miss Sasita Lamkaew  
236415615061  นางสาวศศิธร ท้ายรอด  Miss Sasithon Thayrod  
246415615062  นางสาวศศิธร เอี่ยมคง  Miss Sasithorn Iamkong  
256415615063  นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์งาม  Miss Sirirat Phongam  
266415615064  นางสาวศิริลักษณ์ พุกละออ  Miss Sirilak Phukla-Or  
276415615065  นางสาวสุภัสสร บางศรี  Miss Supasson Bangsri  
286415615066  นางสาวฬุจิราภรณ์ ปานประเสริฐ  Miss Ruchiraporn Panprasert  
296415615067  นางสาวอภัสรา ปานันท์  Miss Apassara Panan  
306415615068  นางสาวอรดา เนาว์แสง  Miss Orada Naosang  
316415615069  นางสาวอรดา องอาจ  Miss Orada Ongart  
326415615070  นางสาวอรียา ส่งเมา  Miss Areeya Songmao  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415615071  นางสาวอัยรดา วงษ์ด่อน  Miss Airada Wongdon  
346415615072  นางสาวอาริษา จันทรวงค์  Miss Arisa Jantharawong  
356415615073  นางสาวอาริสา สิงหเดช  Miss Arisa Singhadech  
366415615074  นายนภัส เกิดศรี  Mr. Naphat Kerdsri  
376415615075  นายภูริทัต ยอดเกตุ  Mr. Puritat Yodket