มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415615076  นางสาวกนกพร กันแสง  Miss Kanokporn Kansang  
26415615077  นางสาวกรวรรณ พุ่มภู่  Miss Korawan Phumphu  
36415615078  นางสาวกัญญาวีร์ กราวทอง  Miss Kunyawee Kraothong  
46415615079  นางสาวกุลสตรี กระหนกงาม  Miss Kulasatree Kranokngam  
56415615080  นางสาวขนิฐา บุญราช  Miss Khanittha Bunrach  
66415615081  นางสาวจิตติกานต์ บุญขัน  Miss Chittikan Bunkhan  
76415615082  นางสาวจุธาทิพย์ ปิ่นม่วง  Miss Jurtathip Pinmuang  
86415615083  นางสาวเจนจิรา เปรมปรี  Miss Janjira Prempree  
96415615084  นางสาวชลิตา แปรพิมพา  Miss Chalita Paepimpa  
106415615085  นางสาวณัฐธยาน์ วงละคร  Miss Natthaya Wonglakhon  
116415615086  นางสาวทิพวรรณ เเพงกระโทก  Miss Thipphawan Phaengkrathok  
126415615087  นางสาวธนาภรณ์ รักษา  Miss Thanaporn Raksa  
136415615088  นางสาวนริศรา วังคีรี  Miss Narisara Wangkeeree  
146415615089  นางสาวนัฐฐา ยอดสมใจ  Miss Nattha Yotsomjai  
156415615090  นางสาวนันติยา จันทร์อยู่  Miss Nantiya Janyu  
166415615091  นางสาวน้ำฝน กันยาประสิทธิ์  Miss Namfon Ganyaprasit  
176415615092  นางสาวพรวลัย คงชู  Miss Pornwalai Kongchoo  
186415615093  นางสาวพิริยพร พิจารณ์  Miss Phiriyaporn Phichan  
196415615094  นางสาวภัทรปภา บูรณะเจริญกุล  Miss Phatpapa Booranajareonkul  
206415615095  นางสาวมรกต สิมมาก  Miss Morakot Simmak  
216415615096  นางสาวมัสยา จงมีสัตย์  Miss Massaya Jongmisat  
226415615097  นางสาวลักษมณ อ้นทิม  Miss Laksamon Onthim  
236415615098  นางสาววนิดา แตงเส็ง  Miss Wanida Tangseng  
246415615099  นางสาววรรณภา สอนท่าโก  Miss Wannapa Sontako  
256415615100  นางสาววาสนา บางแดง  Miss Wasana Bangdaeng  
266415615101  นางสาววิชิตา เมฆโต  Miss Wichita Maketo  
276415615102  นางสาวศิรินภา บุบผาพันธ์  Miss Sirinpa Boobpapun  
286415615103  นางสาวสโรชา ไพรเงิน  Miss Sarocha Praingoen  
296415615104  นางสาวสุกัญญา ภูมิดี  Miss Sukanya Poomdee  
306415615105  นางสาวสุธิตา คำภาปล้อง  Miss Suthita Khamphaplong  
316415615106  นางสาวสุนิสา ฉุยคำ  Miss Sunisa Chuikham  
326415615107  นางสาวเสาวลักษณ์ คงถนอม  Miss Saovaruk Kongtonom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415615108  นางสาวเสาวลักษณ์ พินเมือง  Miss Saowalak Phinmueng  
346415615109  นางสาวอาทิตยา อนุฤทธิ์  Miss Artitaya Anurit  
356415615110  นางสาวอาทิติยา ฟักสูงเนิน  Miss Artitteya Fagsungnoen  
366415615111  นายวุฒิพงษ์ พันธ์แก้ว  Mr. Wutthipong Pankaeo  
376415615112  นายสุพจน์ ซื่อแท้  Mr. Suphot Suethae