มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 6
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415615113  นางสาวกมลพรรณ เคียงข้าง  Miss Kamolpan Khiangkhang  
26415615114  นางสาวกัญญาพัชร ปุ่นปาน  Miss Kanyapat Punpan  
36415615115  นางสาวจุฑารัตน์ สาเขตร์  Miss Jutarat Sakhet  
46415615116  นางสาวช่อฟ้า หลงทอง  Miss Chofa Longthong  
56415615117  นางสาวชิดชนก จีนย้าย  Miss Chidchanok Cheenyai  
66415615118  นางสาวชุติมา พุ่มเนตร  Miss Chutima Pumnet  
76415615119  นางสาวฐานิกา สุภาวงษ์  Miss Thanika Supawong  
86415615120  นางสาวทัศนา วงศกนิษฐ  Miss Thatsana Wongsakanit  
96415615121  นางสาวธิดารัตน์ ศรีอุดร  Miss Thidarat Sriaudon  
106415615122  นางสาวนพศร บางศรี  Miss Noppasorn Bangsri  
116415615123  นางสาวนรินธร บัวลา  Miss Narintorn Buala  
126415615124  นางสาวนริศรา หิมโสภา  Miss Narisara Himsopha  
136415615125  นางสาวนิศรา นันทะแพทย์  Miss Nisara Nanthaphaet  
146415615126  นางสาวนิศานาถ สะสร้อย  Miss Nisanat Sasroy  
156415615127  นางสาวนุชนารถ สายจันทร์จอม  Miss Nutchanat Saichanchom  
166415615128  นางสาวบุณยานุช รุ่งสัมฤทธิ์  Miss Bunyanut Rungsamrit  
176415615129  นางสาวปนัดดา เส็งสอน  Miss Panadda Sengsorn  
186415615130  นางสาวปัทฐพร ยศปัญญา  Miss Patthaphorn Yodpanya  
196415615131  นางสาวปัทมา ราชทรัพย์  Miss Patthama Rachasab  
206415615132  นางสาวพัชราภา ละอองนวล  Miss Phatcharapha La-Ongnuan  
216415615133  นางสาวพิมลวรรณ ศรีสร้อย  Miss Phimolwan Srisroy  
226415615134  นางสาวเพ็ชรรัตน์ สกุลณี  Miss Phetcharat Sakunnee  
236415615135  นางสาวมัชฌิมา แสงนภากาศ  Miss Matchima Sangnapakad  
246415615136  นางสาวรสสุคนธ์ มั่งมี  Miss Rotsukon Manngmee  
256415615137  นางสาววิยะดา อินเลี้ยง  Miss Wiyada Inliang  
266415615138  นางสาวศิริลักษณ์ รอดเพชร  Miss Siriluk Rodpech  
276415615139  นางสาวสิริขวัญ ปัญญา  Miss Sirikwan Panya  
286415615140  นางสาวสุดารัตน์ เหล็กสิงห์  Miss Sudarat Leksing  
296415615141  นางสาวสุภัทสรา กองเทียม  Miss Supatsara Kongtaem  
306415615142  นางสาวสุภาวัลย์ ม่วงไตร  Miss Supawan Mungtai  
316415615143  นางสาวสุรีรัตน์ บางเบิด  Miss Surirat Bangboed  
326415615144  นางสาวอทิตยา สังข์สุวรรณ  Miss Atitaya Sangsuwan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 6
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415615145  นางสาวอนัญญา โพธิ  Miss Ananya Phothi  
346415615146  นางสาวอินทิรา เหล็กสิงห์  Miss Inthira Leksing  
356415615147  นายณัฐพล สุทธิรักษ์  Mr. Nattaphol Suttiruk  
366415615148  นายธนากร วรรณพงษ์  Mr. Tanakorn Wanaphong  
376415615149  นายสีหราช จันทรังศรี  Mr. Siharat Chantharangsri