มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415239001  นางสาวลฎาภา สรรคพงษ์  Miss Ladapa Sankapong  
26415239002  นางสาวอัจฉรา พานทองเกล้า  Miss Achara Panthongklao  
36415239003  นายก้องสกุล ยิ้มใย  Mr. Kongsakun Yimyai  
46415239004  นายจีรวัฒน์ บ่องเขาย้อย  Mr. Chirawat Bongkhaoyoi  
56415239005  นายโดมทอง มีเต่าให  Mr. Domethong Meetaohai  
66415239006  นายปิยะณัฐ ชุ่มชอบ  Mr. Phiyanut Chumchob  
76415239007  นายภาณุวัฒน์ ครุธแก้ว  Mr. Panuwat Khutkaew  
86415239008  นายรัตนกุล รังเพชร  Mr. Rattanakun Rangphet  
96415239009  นายศรัณย์ กรวดนอก  Mr. Saran Kruadnok  
106415239010  นาย ธนนท์ กลิ่นภู่  Mr. Thanon Klinpoo