มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415247001  นางสาวชนัญธิดา พลอยงาม  Miss Chananthida Ployngam  
26415247002  นางสาวชรินรัตน์ มาแจ้ง  Miss Charinrat Machaeng  
36415247003  นางสาวชัญญภัทร สุคนธชาติ  Miss Chanyaphat Sukontachat  
46415247004  นางสาวนภชล จารุรัตนพงศ์  Miss Napachol Jarurattanaphong  
56415247005  นางสาวมลวิภา เกิดสำราญ  Miss Monwipa Koetsamran  
66415247006  นางสาวสิรามล คำรังษี  Miss Siramon Kamrangsee  
76415247007  นางสาวสิริธิดา ทาทิพย์  Miss Sirithida Tatep  
86415247008  นายกฤชณรงค์ นาคใย  Mr. Kitnarong Nakyai  
96415247009  นายเกียรติศักดิ์ พรมกลิ้ง  Mr. Kiartisak Phromkling  
106415247010  นายชยธร กอกเผือก  Mr. Chayathon Kokphueak  
116415247011  นายชัยวัฒน์ มีการ  Mr. Chaiwat Meekarn  
126415247012  นายชานน บุญถึง  Mr. Chanon Bunthueng  
136415247013  นายณัฐกานต์ โพธิ์ทอง  Mr. Nattakan Pothong  
146415247014  นายดรัณภพ สุขหนุน  Mr. Daranpop Sooknoon  
156415247015  นายเดชา บางยิ้ม  Mr. Decha Bangyim  
166415247016  นายธรรพ์ณธร สนธิเทศ  Mr. Thannathorn Sonthithet  
176415247017  นายธีระโชติ แก้วคำฟู  Mr. 0   
186415247018  นายนครินทร์ ถนัดกิจ  Mr. Nakarin Thanatkit  
196415247019  นายนรบดี บางศรี  Mr. Narabodee Bangsri  
206415247020  นายปุณยวีย์ ศรีมนทา  Mr. Punyawee Srimonta  
216415247021  นายพิชญพงษ์ เจริญภาพ  Mr. Phitsanupong Ployraya  
226415247022  นายพิษณุพงศ์ พลอยระย้า  Mr. Phitsanupong Ployraya  
236415247023  นายพีรณัฐ อินทุยศ  Mr. Peranat Intuyot  
246415247024  นายภานุวัฒน์ ยิ้มทองสุข  Mr. Panuwat Yimthongsuk  
256415247025  นายภูมิพงศ์ วิวาสุข  Mr. Pumipong Wiwasuk  
266415247026  นายมงคลชัย แสงอุทัย  Mr. Mongkolchai Sanguthai  
276415247027  นายเมธา อินทร์หอม  Mr. Metha Inhom  
286415247028  นายวุฒิชัย บุญคำ  Mr. Wuttichai Bunkham  
296415247029  นายศักดิ์สิทธิ์ โกสิงห์  Mr. Saksit Kosing  
306415247030  นายสหัสวรรษ เหลืองทอง  Mr. Sahatsawat Luangthong  
316415247031  นายแสงทอง พันธุ์ศรี  Mr. Sangthong Pansri  
326415247032  นายอรรถพล เต่าทองคำ  Mr. Attapon Taotongkam