มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415268001  นางสาวธิชา ปานสกุล  Miss Thicha Pansakul  
26415268002  นางสาวนุศราภรณ์ ณรงค์ศิลป์  Miss Nusaraporn Narongsin  
36415268003  นางสาวมยุริญ ทิมเครือจีน  Miss Mayurin Thimkhrueachin  
46415268004  นายกิตติภพ มัดจุ  Mr. Kittipob Madju  
56415268005  นายจักรี ปิกรอด  Mr. Jukkree Pikrod  
66415268006  นายจิรายุ ศิริโชติวงศา  Mr. Jirayu Sirichotvongsa  
76415268007  นายชาคริต ทิพย์รัตน์  Mr. Chakrit Tipparat  
86415268008  นายธนันชัย พิศเพ็ง  Mr. Thanunchai Pispang  
96415268009  นายธนากร พิสิฐพัฒนพงศ์  Mr. Thanakon Phisitphatthanaphong  
106415268010  นายธรรมนูญ บาลีใหญ่  Mr. Thammanoon Baleehai  
116415268011  นายธีรเมธ ปริมาณ  Mr. Teeramat Porimarn  
126415268012  นายธีระ เข็มกลัด  Mr. Teera Khemklad  
136415268013  นายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์  Mr. Nirawit Chansuwan  
146415268014  นายพงศธร ยะหัวฝาย  Mr. Phongsathorn Yahuafai  
156415268015  นายภานุพงศ์ สุขประเสริฐ  Mr. Panupong Sukprasert  
166415268016  นายมีนา ขันทองคำ  Mr. Meena Khanthongkham  
176415268017  นายศรัณย์ ไชโย  Mr. Saran Chaiyo  
186415268018  นายศรันย์ ศรีราชเลา  Mr. Saran Seeratlao  
196415268019  นายสิทธินนท์ ศรีอวยพร  Mr. Sitthinon Sriuaiphon