มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415272001  นางสาวนรินทร เพ็งอ่ำ  Miss Narinthon Phengam  
26415272002  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พ่วงศร  Miss Phenphisut Phuangson  
36415272003  นายกุลเดช สุขใย  Mr. Kunradet Sookyai  
46415272004  นายขจิตร ไชยมงคล  Mr. Kajit Chaimongkol  
56415272005  นายชัยนฤทธิ์ แย้มวงค์  Mr. Chainarit Yarmwong  
66415272006  นายชาญวิทย์ ตาคม  Mr. Chanwit Tacom  
76415272007  นายชิษณุพงศ์ ทองยิ้ม  Mr. Chitsanupong Tongyim  
86415272008  นายณชพล ทิมอุบล  Mr. Nachapon Thimubon  
96415272009  นายณัฐพล ธรรมรักษา  Mr. Natthaphon Thammaraksa  
106415272010  นายณัฐพล ธานี  Mr. Nattapon Thanee  
116415272011  นายเทวฤทธิ์ ลีลา  Mr. Tavalit Lela  
126415272012  นายธนกฤต คงวุธ  Mr. Thanakrit Kongwut  
136415272013  นายธนวัฒน์ เหมือนทองดี  Mr. Thanawat Muenthongdee  
146415272014  นายธนานนท์ เพชรจรุงพร  Mr. Thananon Phetcharungphon  
156415272015  นายธนายุทธ นามกรณ์  Mr. Thanayut Namagorn  
166415272016  นายธวัชชัย ดาวท่าน  Mr. Thawatchai Dawtan  
176415272017  นายธีรพงษ์ แรตทอง  Mr. Thiraphong Raettong  
186415272018  นายนครินทร์ สารมาตย์  Mr. Nakhrin Saramat  
196415272019  นายนัฐวุฒิ อิ่มเพ็ง  Mr. Natthawut Aimpheng  
206415272020  นายปฏิวัติ สิงห์สถิตย์  Mr. Patiwat Singsathit  
216415272021  นายประพันธ์ แก้วเสนา  Mr. Praphan Kaewsena  
226415272022  นายปิยะพงษ์ อินตา  Mr. Piyaphong Inta  
236415272023  นายพงศกร เสือผึ้ง  Mr. Phongsakon Sueaphueng  
246415272024  นายพนธกร กงเจียม  Mr. Pontakorn Kongjeam  
256415272025  นายพัลลภ รัตนชาญชัย  Mr. Panlop Rattanacharnchai  
266415272026  นายพาฌะ ธิราชเกื้อกูล  Mr. Pacha Thiratkueakun  
276415272027  นายพุทธิพงษ์ แสงโรชา  Mr. Putthipong Saengrocha  
286415272028  นายภัทรภณ ทองคำ  Mr. Phattarapon Thongkam  
296415272029  นายภาณุวิชญ์ ทานนท์  Mr. Phanuwich Tanon  
306415272030  นายภูรินทร์ มีอุดร  Mr. Purin Meeudon  
316415272031  นายราชัน จันทะคุณ  Mr. Rachan Jantakgun  
326415272032  นายวงศธร มากร  Mr. Wongsatorn Makorn  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415272033  นายวรายุทธ เอี่ยมบาง  Mr. Warayut Eiambang  
346415272034  นายวิทวัส บุญปลื้ม  Mr. Wittawat Boonpeam  
356415272035  นายวิทวัส ปานสุขสาร  Mr. Witthawat Pansuksan  
366415272036  นายวีรภัทร สุขเจริญ  Mr. Veeraphat Sukcharoen  
376415272037  นายศุภกร นาคทั่ง  Mr. Supakorn Naktang  
386415272038  นายศุภวิชญ์ ไวดา  Mr. Suapwit Waida  
396415272039  นายสันติภาพ แก้วกำพล  Mr. Santiphap Kaewkamphon  
406415272040  นายสิทธิโชค โสประดิษฐ์  Mr. Sittichok Sopradit  
416415272041  นายสิทธิพร สิงห์รักษ์  Mr. Sitthiporn Singrak  
426415272042  นายสุธิพงษ์ เรืองหร่าย  Mr. Suthiphong Rueangrai  
436415272043  นายอนุวัตร เข็มทอง  Mr. Anuwat Khemtong  
446415272044  นายอภิรักษ์ แสงหล้า  Mr. Aphirak Saenglar  
456415272045  นายเอกภพ มันพร้าว  Mr. Aekphop Manphrao  
466415272046  นาย ทินภัทร เมฆอ่ำ  Mr. Thinnapat Mekum  
476415272047  นาย ปริญญา ตันหยงทอง  Mr. Parinya Tanyongthong  
486415272048  นาย สิทธิศักดิ์ สวนปาน  Mr. Sittisak Suanpan