มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415248001  นางสาวนริศรา สุขสังขาร  Miss Narissara Suksangkhan  
26415248002  นางสาวปรารถนา เรืองฤทธิ์  Miss Patthana Rueangrit  
36415248003  นางสาวยุวนันท์ พลอยไป  Miss Yuwanun Ploypai  
46415248004  นายกิตติคุณ ไชยสุริยงค์  Mr. Kittikhun Chaisuriyong  
56415248005  นายจักรกฤษณ์ ยานาบัว  Mr. Jakkit Yanabua  
66415248006  นายจิรสิน แซ่ย่าง  Mr. Jirasin Saeyang  
76415248007  นายเฉลิมศักดิ์ ประกอบบุญ  Mr. Chalermsak Prakopbun  
86415248008  นายณัฐวรรธน์ นุ่มประดิษฐ์  Mr. Nattawat Numpradit  
96415248009  นายทรงวุฒิ เชื้อบุญมี  Mr. Songwoot Chauboonmee  
106415248010  นายธนพล แจ่มเกิด  Mr. Tanapon Jaemkerd  
116415248011  นายธนายุต แจ่มทุ่ง  Mr. Thanayut Chaemthung  
126415248012  นายนภดล รุ่งเรือง  Mr. Noppadon Rungrueang  
136415248014  นายภาคิน กองคำ  Mr. Phakhin Kongkham  
146415248015  นายภานุวัฒน์ หอมละออ  Mr. Panuwat Homlaor  
156415248016  นายภูธเนศ โพธิ์แตง  Mr. Phutanet Photaeng  
166415248017  นายเมธิส จันศรี  Mr. Matid Jansri  
176415248018  นายวริทธิ์ธร ศรีวิไล  Mr. Warittorn Sriwirai  
186415248019  นายศิรวุฒิ สินคง  Mr. Sirawut Sinkhong  
196415248020  นายศุภกฤช เหมฤดี  Mr. Suppakrit Hemrudee  
206415248021  นายสิทธิพน คงมี  Mr. Sitthiphon Kongmee  
216415248022  นายอภิชัย มาพันนะ  Mr. Aphichai Maphanna  
226415248023  นายอาทิตย์ บุญสอน  Mr. Arthit Boonson