มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415248013  นายนันทกร จันทร์หอม  Mr. Nanthakon Chanhom  
26415248024  นายเอกสรา ผลพระ  Mr. Aeksara Phonphra  
36415248025  นายกันตพล ศรีเมฆ  Mr. Kantaphon Srimek  
46415248026  นายกิตติภูมิ โวหารพจน์  Mr. Kittipoom Wohanpot  
56415248027  นายชโยดม แย้มศักดิ์  Mr. Chayodom Yaemsak  
66415248028  นายณัฐพงศ์ อ่องเนียม  Mr. Natthaphong Oongniam  
76415248029  นายณัฐพล สีขุมเหล็ก  Mr. Natthaphol Srikumlek  
86415248030  นายทวีชัย ทองทา  Mr. Taweechai Tongta  
96415248031  นายธนชิต ศุภะคะ  Mr. Thanachit Suphakha  
106415248032  นายธนาวุฒิ พ้ายผา  Mr. Thanawut Phaipha  
116415248033  นายธัชชัย โกลากุล  Mr. Thadchai Golagul  
126415248034  นายธีรพัฒน์ พร้อมเพรียง  Mr. Teerapat Phomphiang  
136415248035  นายธีรภัทร์ เพชระบูรณิน  Mr. Teerapath Phetcharaburanin  
146415248036  นายนพณัฐ บัวบุญ  Mr. Nopphanat Buaboon  
156415248037  นายนพรุจ พรมพิราม  Mr. Nopparut Phromphiram  
166415248038  นายนัฐวุฒิ คำรัตน์  Mr. Natthawut Khawrat  
176415248039  นายปฏิภาณ อินแสง  Mr. Patipan Insang  
186415248040  นายภาติยะ อยู่หลัง  Mr. Patiya Yoolang  
196415248041  นายศกานต์ จันทร์สิงขรณ์  Mr. Sakarn Jansingkhon  
206415248042  นายศักดิ์สิทธิ์ เสียงกอง  Mr. Saksit Siangkong  
216415248043  นายศิครินทร์ สอนสุข  Mr. Sikharin Sonsuk  
226415248044  นายสิทธิชัย โพธิ์ทอน  Mr. Sittichai Phothon  
236415248045  นายสุทธิพจน์ สังข์แสง  Mr. Sutthiphod Sungseng  
246415248046  นายอนุภาพ บรรดาสุข  Mr. Anupap Bandasuk  
256415248047  นายเอกสิทธิ์ สายคำติ่ง  Mr. Ekkasit Saikhamting  
266415248048  นาย กีตาร์ ศรีกุมาร  Mr. Kita Srikuman  
276415248049  นายรัตนชัย สีบุ  Mr. Rattanachai Seebu