มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415250003  นายกมล ตันภูคำ  Mr. Kamon Tanphukham  
26415250004  นายกฤตภาส บุญศรี  Mr. Krittapas Bunsi  
36415250005  นายเกียรติศักดิ์ นาครินทร์  Mr. Kiadtisak Nakharin  
46415250007  นายจักรพงษ์ สุขเทศ  Mr. Jakkapong Suktas  
56415250008  นายจารุวัฒน์ โนสูงเนิน  Mr. Jaruwat Nosoongnoen  
66415250009  นายจิรายุ เจนจบ  Mr. Jirayu Jenjob  
76415250010  นายชานนท์ อุระอิต  Mr. Chanon Auraait  
86415250011  นายณัชพล ศรีคง  Mr. Natchaphon Srikhong  
96415250012  นายณัฐกิตติ์ เจตบุตร  Mr. Natthakit Jatthabut  
106415250013  นายณัฐนันท์ ทับเงิน  Mr. Natthanan Thapngoen  
116415250014  นายณัฐวุฒิ บุญด้วง  Mr. Nattawut Boonduang  
126415250015  นายธีรติ พรมกา  Mr. Teerati Promka  
136415250016  นายธีรภัทร์ จีนย้าย  Mr. Thiraphat Jeenyai  
146415250017  นายธีรวุฒิ โพธิ์เจริญ  Mr. Teerawut Phocharroen  
156415250018  นายนครไทย นวลหลง  Mr. Nakhonthai Nuailong  
166415250019  นายนพรัตน์ ตาลเยี่ยน  Mr. Nopparat Tarnyian  
176415250020  นายนันทกร จงโปร่งกลาง  Mr. Nantakorn Jongprongklang  
186415250021  นายบูรพา เนียมจันทร์  Mr. Burapha Niamjan  
196415250022  นายประภัสศักดิ์ ยอดบัว  Mr. Paphatsak Yodbua  
206415250023  นายปัญจะ ตุ้มทอง  Mr. Pancha Tumthong  
216415250024  นายพลวรรธน์ ปันทัน  Mr. Phonlawat Puntun  
226415250025  นายพีรภัทร เพชรพงษ์  Mr. Peerapat Peatpong  
236415250026  นายภัทรชนน ชนะมณี  Mr. Patarachanon Chanamnee  
246415250027  นายภาคภูมิ วรรณไทย  Mr. Phakphum Wannathai  
256415250028  นายภาณุพล อิ้มทับ  Mr. Phanuphon Aimthap  
266415250029  นายภาณุวัฒน์ หมีคุ้ม  Mr. Phanuwat Meekhum  
276415250030  นายภูษิต เทศทอง  Mr. Phusit Thetthong  
286415250031  นายยุโรป กายถวาย  Mr. Europe Kaithawai  
296415250032  นายวรายุ สาพิมพ์  Mr. Warayu Sapim  
306415250033  นายวัฒนา ทองดี  Mr. Wattana Thongdee  
316415250034  นายวายุภักต์ ม่วงแย้ม  Mr. Vaypak Mangyam  
326415250035  นายวิศรุต พุกสากเหล็ก  Mr. Witsarut Phuksaklek  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336415250036  นายศิริชัย ไกรทอง  Mr. Sirichai Kaithong  
346415250038  นายสุริยา เบ็งยา  Mr. Suriya Bengya  
356415250039  นายเสฎฐวุฒิ สิทธิพร  Mr. Setthawut Sitthiphon  
366415250040  นายอนาวิล ทองดี  Mr. Anawin Thongdee