มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415252001  นางสาวณัฐนิดา ขำหินลาด  Miss Natthanida Khomhinlad  
26415252002  นางสาวนริศรา บุญเกิด  Miss Narisara Boonkerd  
36415252003  นางสาวนิตยา เรือนนุช  Miss Nittaya Ruennuch  
46415252004  นางสาวเนาวรัตน์ ซ้ายแพร  Miss Naowarat Saiphae  
56415252005  นางสาวเบญจมาศ มาลิวงค์  Miss Benjamat Maliwong  
66415252006  นางสาวรัญชนา มั่นเหมาะ  Miss Ranchana Manmoh  
76415252007  นางสาวสายธิติมา สนธิกุล  Miss Saithitima Sonthikul  
86415252008  นางสาวหนึ่งฤทัย อยู่ชุ่ม  Miss Neungruthai Yoochoom  
96415252009  นายจิตติณญ์ พงศ์กิตติวิบูลย์  Mr. Jittin Pongkittiviboon  
106415252010  นายจิระพงศ์ อินทราช  Mr. Jiraphong Intharat  
116415252011  นายจิราวัฒน์ เกตุหอม  Mr. Jirawat Kethom  
126415252012  นายฐนกร หอมกระแจะ  Mr. Tanagon Homkrachae  
136415252013  นายณัฐกฤต องอาจ  Mr. Nutthakrit Ongard  
146415252015  นายธนดล โชติสุวรรณ  Mr. Thanadon Chotsuwan  
156415252016  นายธีรภัทร ทัพถวิล  Mr. Thiraphat Thapthawin  
166415252017  นายปณิธาน อยู่ดี  Mr. Panitan Yoodee  
176415252018  นายปัชชญา ธนัชกรองกุล  Mr. Patchaya Thanatkrongkun  
186415252019  นายพงศกร ดารารัตน์  Mr. Pongskorn Dararat  
196415252020  นายวชิรวิชญ์ ยมจันทร์  Mr. Wachirawit Yomjan  
206415252021  นายวิทวัส บุญมาก  Mr. Wittawas Bunmak  
216415252022  นายวีรภัทร ม่วงเก่า  Mr. Weerapat Muangkao  
226415252023  นายศิวดล สุขธรรม  Mr. Siwadon Suktham  
236415252024  นายศุภกร วิละปิง  Mr. Suphakorn Wilaping  
246415252025  นายสิทธิกร ปาอัตติปา  Mr. Sitthikorn Pa-Attipa  
256415252026  นายสิทธิชัย อำไพพิศ  Mr. Sittichal Amphaiphit  
266415252027  นายสุริยา ชำนาญผา  Mr. Suriya Chamnanpa  
276415252028  นายอนุวัฒน์ ลูกอินทร์  Mr. Anuwat Lookin  
286415252042  นายธนภัทร หนูสุก  Mr. Thanaphat Nusuk  
296415252054  นายเสธรภูมิ คำทอง  Mr. Setlaphum Komthong