มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415252014  นายณัฐพงษ์ คงพันธ์  Mr. Nattphong Kongphan  
26415252029  นางสาวกาญหทัย บุญมา  Miss Kanhatai Boonma  
36415252030  นางสาวกุลณัฐ รักชาติ  Miss Kulanat Rakchat  
46415252031  นางสาวจิตติมากร ชนะสงคราม  Miss Jittimakon Chanasongkram  
56415252032  นางสาวชุลีกร พานะที  Miss Chuleekorn Panathee  
66415252033  นางสาวณัฐนันท์ เทศบ้านเกาะ  Miss Natthanan Thetbankoh  
76415252034  นางสาวเต็มศิริ มะลิทอง  Miss Temsiri Malithong  
86415252035  นางสาวทิพย์สุดา หล้าติ๊บ  Miss Thipsuda Latip  
96415252036  นางสาวมาลัย ตันทอง  Miss Malai Tunthong  
106415252037  นางสาวศศิวิมล พิรุณศาสตร์  Miss Sasiwimon Phirunsart  
116415252038  นายฉัตรชนก ใจเอื้อ  Mr. Chatchanok Jaiua  
126415252040  นายชานนท์ ช่วยการ  Mr. Chanon Chuakan  
136415252041  นายทศวรรธ จันทร์ดำ  Mr. Thodsawat Jundam  
146415252043  นายธนากร ทองแตม  Mr. Thanakorn Thongtam  
156415252044  นายธรรมรัฐ คงอิว  Mr. Thammarat Khongaio  
166415252045  นายปฏิภาณ คล้ายจริง  Mr. Patiphan Clayjring  
176415252046  นายปรเมศ พัดศรี  Mr. Poramet Phatsri  
186415252047  นายพีรพัฒน์ เครือขัด  Mr. Peeraphat Khruekhat  
196415252048  นายมณฑล กล้าหาญ  Mr. Monthon Klahan  
206415252049  นายฤทธิ์ศักดิ์ อ้นเอน  Mr. Rittisak Aonaen  
216415252050  นายวงศกร ศรีสิริโชค  Mr. Wongsakorn Srisirichok  
226415252051  นายวรัญญู ยอดสิน  Mr. Waranyu Yodsin  
236415252053  นายศุภกฤษณ์ สิงห์เสริมวงษ์  Mr. Suphakit Singsermwong  
246415252055  นายอดิกันต์ จันทรจิตร  Mr. Adikan Jantarajit  
256415252056  นายอดิศักดิ์ กลั่นคุ้มขัง  Mr. Adisak Klankhumkhang