มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16415253001  นางสาวชญานิน จีนใจตรง  Miss Chayanin Jeenjaitrong  
26415253002  นางสาวชนาภา จีนใจตรง  Miss Chanapha Jeenjaitrong  
36415253003  นางสาวบุณยาพร เล้าเจริญพนา  Miss Boonyaphon Laocharoenphana  
46415253004  นางสาวพิมพ์อร เสาหิน  Miss Phimon Soahin  
56415253005  นางสาวรัตนวดี สีดามา  Miss Rattanawadee Seedama  
66415253006  นางสาวศุภสจี ศิรินาค  Miss Suphasajee Sirinak  
76415253007  นางสาวอโณทัย แก้วอุดม  Miss Anothai Kaewoaudom  
86415253008  นางสาวอัมพร อนุยูร  Miss Amphon Anuyool  
96415253009  นายจตุพัฒน์ วรรณดี  Mr. Jatuput Vandee  
106415253010  นายชาคริต ฤทธิ์เทพ  Mr. Chakit Rittep  
116415253011  นายโชติเดชา ผิวอ่อนดี  Mr. Chotdacha Pewondee  
126415253012  นายณัฐพงษ์ นิลภัย  Mr. Natthaphong Ninphai  
136415253013  นายณัฐวัฒน์ พูลเพิ่ม  Mr. Natthawat Phunphoem  
146415253014  นายธนพล ฉ่ำฆ้อง  Mr. Thanaphon Chamkhong  
156415253015  นายธีรพัฒน์ บุญมีจิว  Mr. Teerapat Bunmejew  
166415253016  นายนุติพงษ์ แก้วจีน  Mr. Nutiphong Kaewjeen  
176415253017  นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์  Mr. Phonpipat Kararat  
186415253018  นายพัณฒิวานนท์ จันทะคุณ  Mr. Phanthiwanon Janthakhun  
196415253019  นายพิตตินันท์ ธัญญา  Mr. Pittinun Tunya  
206415253020  นายพิรภพ อยู่เย็นดี  Mr. Phiraphob Yuyendi  
216415253021  นายไพรัช คร้ามสมอ  Mr. Phairat Khramsamo  
226415253022  นายรัฐภูมิ หาแก้ว  Mr. Rattaphom Hakaew  
236415253023  นายวงศธร คนหลัก  Mr. Wongsatorn Khonlak  
246415253024  นายวิศรุต พิมรักษา  Mr. Witsarut Pimraksa  
256415253025  นายวุฒิชัย การะภักดี  Mr. Wuttichai Karaphakdee  
266415253026  นายศุภกร ไขนงาม  Mr. Supakorn Khanaingam  
276415253027  นายสหัสวรรษ พึ่งแจ่ม  Mr. Sahassawat Phungcham