มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 25/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432419001  นางสาวจันทวรรณ บุญประจง  Miss Janthawan Boonprachong  
26432419002  นางสาวชมพูนุท เพ็ชรประจำ  Miss Chompoonoot Petchpracham  
36432419003  นางสาวณภัค เปลี่ยนกริม  Miss Napak Pliankrim  
46432419004  นางสาวน้ำทิพย์ ดวงสุรินทร์  Miss Namthip Duangsurin  
56432419005  นางสาวบุษยมาศ อนันท์เงิน  Miss Butsayamas Ananngern  
66432419006  นางสาวเบญจมาศ ไม้ส้มซ่า  Miss Benchamat Maisomsa  
76432419007  นางสาวเปมิกา สร้อยแก้ว  Miss Pemika Soikaew  
86432419008  นางสาวสุชาดา นงค์พรหมมา  Miss Suchada Nongpromma  
96432419009  นางสาวอนุสรา จ้อยมี  Miss Anusara Joymee  
106432419010  นางสาวอรอนงค์ แจ้งตรง  Miss Onanong Jaengtrong  
116432419011  นายกรพจน์ หิมะพรม  Mr. Kornpot Himaprom  
126432419012  สิบโทชนายุทธ สุขเกษ  Cpl. Chanayut Sukkes  
136432419013  จ่าอากาศตรีดุลยทรรศน์ อ้วนวิจิตร  LAC Dunyathat Uanwichit  
146432419014  นายธนพล คลังกำเหนิด  Mr. Thanapon Klungkamnerd  
156432419015  นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญ  Mr. Wannapong Wongchanhan  
166432419016  สิบตรีวันชัย อินนรา  Pfc. Wanchai Innara  
176432419017  นายสิริชัย ด้วงฟู  Mr. Sirichai Duangfoo  
186432419018  นายอนันต์ยศ ดาวเศรษฐ์  Mr. Ananyot Daowset  
196432419019  นางสาวธารีรัตน์ คำจาย  Miss Thareerat Kamjay