มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 25/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432407001  นางสาวนนทวดี นวมน้อย  Miss Nontavadee Nuamnoi  
26432407002  นางสาวพรรณนิภา ภู่พันธ์  Miss Phannipa Poophan  
36432407003  นางพิมพ์ผกา ยิ้มรอด  Mrs. Phimpaka Yimrod  
46432407004  นางสาวพิมพ์วิภา สืบสายอ่อน  Miss Pimwipa Suebsaion  
56432407005  นางสาววรุณทิพย์ แก้วถม  Miss Waruntip Kaewthom  
66432407006  นางสาวสุภัชชา หนักเพ็ชร์  Miss Supatcha Nukpetch  
76432407007  นางสาวอรกาญจน์ แสวงสุข  Miss Oorakan Sawangsuk  
86432407008  นายคุณากร ทองชาวนา  Mr. Kunakorn Thongchawna  
96432407009  นายจักรกฤษ ศรีคล้าย  Mr. Chakklit Seekhlai  
106432407010  นายสุรเชษฐ อุ่นแก้ว  Mr. Surachet Unkaew  
116432407011  นายอเทน จันทร์เชย  Mr. Athen Chanchoei  
126432407012  นายอามร ทรงแก้ว  Mr. Amorn Songkaew  
136432407013  นายวรเดช บูชาวัง  Mr. Voradej Buchavung