มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 25/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432418001  นางกรรณิกา อยู่คง  Mrs. Kannika Yookong  
26432418002  นางสาวกวินทรา คุณยศยิ่ง  Miss Kawintha Khunyotying  
36432418003  นางสาวณัฐปภัสร์ ถานี  Miss Natpapat Thanee  
46432418004  นางสาวธนากาญจน์ ช่วยหลำ  Miss Thanakarn Chuaylam  
56432418005  นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้า  Miss Thichaphat Longtaka  
66432418006  นางสาวรัตติกาล เถื่อนชนะ  Miss Rattikan Thueanchana  
76432418007  นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด  Miss Rattanaphron Inkrad  
86432418008  นายนราวิชญ์ นรถี  Mr. Narawith Norathee  
96432418009  นายประเสริฐ จันทะคุณ  Mr. Prasert Juntakun  
106432418010  นายปรีชา แป้นจันทร์  Mr. Preecha Panjun  
116432418011  นายภราดร โพธิ์ดง  Mr. Paradon Phodong  
126432418012  นายภาคภูมิ ศรีอ๊อด  Mr. Pakpum See-Ord  
136432418013  นายเอกราช จับคล้าย  Mr. Ekkarat Chapkhlai  
146432418014  นางลำจวน รอดฤทธิ์  Mrs. Lamchuan Rodrid