มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) 25/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432416001  นางสาวกรัญญา ศรีษะเกตุ  Miss Karanya Srisaket  
26432416002  นางสาวจิราภรณ์ แย้มเจริญ  Miss Jiraporn Yamjaroen  
36432416003  นางสาวพัชรี สุนีย์  Miss Patcharee Sune  
46432416004  นางสาวพิมพ์ชนก วรรณสด  Miss Pimchanok Wannasode  
56432416005  นางสาวพิมพ์มาดา วรรณสด  Miss Pimmada Wannasode  
66432416006  นางสาวเรวดี พุฒลา  Miss Rewadi Phutla  
76432416007  นางสาวศิริลักษณ์ นาคแก้ว  Miss Siriluk Nakkaew  
86432416008  นางสาวอนัญภรณ์ อ่อนสนิท  Miss Ananyaphorn Onsanit  
96432416010  นายณัฐวรรธ์น เพชรกาญจน์กุล  Mr. Nuttawun Phetkrankun  
106432416011  นายนนุพงศ์ ดวงสุรินทร์  Mr. Nanupong Duangsurin  
116432416012  นายนรภัทร สุทธิสาร  Mr. Noraphat Suthisan  
126432416013  นายสุภัสสรา สายทอง  Mr. Supassara Saithong  
136432416014  นางสาวจิตตรารัตน์ ยอดนิล  Miss Jittrarut Yodnil  
146432416015  นายอภิธาน ธาราแสวง  Mr. Apitan Talasawang