มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 25/36 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432412031  นางสาวชญานิศ เรือนเดื่อ  Miss Chayanit Ruandua  
26432412032  นางสาวชนิดาภา คงธนาเวช  Miss Chanidapa Kongthanawetch  
36432412033  ดาบตำรวจหญิงชุติมา กุลประดิษฐ์  Pol.Sen.Sgt.Maj. Chutima Kunpradit  
46432412034  นางสาวณัฐรุนันท์ ถิ่นน้ำใส  Miss Natrunan Thinnamsai  
56432412035  ดาบตำรวจหญิงวิชญาพร บำรุงศรี  Pol.Sen.Sgt.Maj. Wichayaporn Bamrungsri  
66432412036  ร้อยตำรวจโทกอสิณธ์ กุลเพชรประสิทธิ์  Pol.Lt. Korsin Kulpetprasit  
76432412037  สิบตำรวจตรีชัยวุฒิ สุขเกิด  Pol.L/C. Chaiwut Sukkird  
86432412038  สิบเอกณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี  Sgt. Nattaphong Chuaphudee  
96432412039  สิบตำรวจโทนวพัฒน์ รัตนกูล  Pol.Cpl. Nawapat Rattanakul  
106432412040  นายนายจาตุรนต์ ไชยโย  Mr. Jaturon Chaiyo  
116432412041  นายวรพล ถังทอง  Mr. Worapol Thangtong  
126432412042  ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์  Acting Lt. Sumet Rakprang  
136432412043  นายเสนาะ ศรีพิเศษ  Mr. Sanoh Sripiset  
146432412048  ว่าที่ร้อยตรีเริงชัย โพธิ์เจริญ  Acting Sub Lt. Leangchai Phocharean  
156432412049  สิบตำรวจตรีอนุชา พิชวงค์  Pol.L/C. Anucha Phichawong  
166432412055  นายภควัต ปิ่นคำ  Mr. Pakawat Pinkum  
176432412059  นายภาณุวัฒน์ อยู่คอน  Mr. Panuwat Yookon