มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 25/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432602002  นางสาวกัลย์สุดา สนสง  Miss Kansuda Sonsong  
26432602003  นางสาวกาญจนา เขียวพุ่มพวง  Miss Kanchana Khiaophumphuang  
36432602004  นางสาวกาญจนา ถนอมผิว  Miss Kanjana Tanompiw  
46432602005  นางสาวกุลณัฏฐา ขุนด่าน  Miss Kulnatta Khundan  
56432602006  นางสาวจณิตา ธีรวงศ์ภาสกร  Miss Janita Tirawongpaskorn  
66432602007  นางสาวชนิตา อินทร์ยัง  Miss Chanita Ainyang  
76432602008  นางสาวชมพูนุช สนองวงศ์  Miss Chompoonuch Sanongwong  
86432602009  นางสาวธนิสร คมขำหนัก  Miss Thanison Khomkhamank  
96432602010  นางสาวนภรักษ์ กร่ำพร้า  Miss Nopparak Krampra  
106432602011  นางสาวปภรพรรณ ป้อมกสันต์  Miss Paphonphan Pomkasan  
116432602012  นางสาวปิยะมาศ โข่งศรี  Miss Piyamas Khongsi  
126432602013  นางสาวพนิดา เกตุอินทร์  Miss Panida Ketin  
136432602014  นางสาวพิชญานิน สารีคำ  Miss Pichayanin Sareekham  
146432602015  นางสาวภิรฎา พึ่งเงิน  Miss Pirada Phungnern  
156432602016  นางสาวมินทร์ตรา หมอปุย  Miss Mintar Morpui  
166432602017  นางสาววรรณภา พันธุ์ศรี  Miss Wannapha Phansee  
176432602018  นางสาววิชญาดา เลิศเสม  Miss Witchayada Loetsem  
186432602019  นางสาววิภาวรรณ เส็งสอน  Miss Wipawan Sengsorn  
196432602020  นางสาวสาวิตรี ยมมา  Miss Sawitree Yomma  
206432602021  นางสาวสุมิตรา อุระนัน  Miss Sumittra Uranun  
216432602022  นายกมลวิทย์ ราชพัฒน์  Mr. Kamonwit Ratchapat  
226432602023  นายกำพลศักดิ์ แก้วน้ำอ่าง  Mr. Kamponsak Kaewnamang  
236432602024  นายกิตติ โศจิวิศาล  Mr. Kitti Sojivisan  
246432602025  นายกิตติธร รัชตะกมลชาติ  Mr. Kittithon Ratchatakamonchat  
256432602026  นายขัตติยะ วรศรีนา  Mr. Kattiya Worrasrina  
266432602027  นายจิรวัฒน์ ฉิมไหล  Mr. Chirawat Chimlai  
276432602028  นายชัยวัฒน์ ปั้นทิม  Mr. Chaiwat Panthim  
286432602029  นายชาติศิริ อินทะปัญญา  Mr. Chatsiri Intapanya  
296432602030  นายณัฐดนย์ โศจิวิศาล  Mr. Natadon Sojivisan  
306432602031  นายณัฐพล บัววร  Mr. Natthaphon Buauaon  
316432602032  นายดนุพนธ์ ไชยวงค์วัฒน์  Mr. Danupon Chaivongwat  
326432602033  นายเทพทินกรณ์ แก้วสุวรรณ  Mr. Tapetinnakorn Kaewsuwan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 25/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336432602034  นายธนัชพงศ์ ศรีเบญจมาศ  Mr. Thanuchpong Sribenjamas  
346432602035  นายปิยพงษ์ คงพิรอด  Mr. Piyapong Khongpirod  
356432602036  นายพงครินทร์ พุ่มทอง  Mr. Pongkarin Poomtong  
366432602037  นายพีรณัฐ พฤกษชาติ  Mr. Peeranat Perksachat  
376432602038  นายเริงชัย ปั้นทิม  Mr. Roengchai Panthim  
386432602039  นายวงศ์เทพ ฉัตรทินวัฒน์  Mr. Mr.Wongtep Chatthinnawat  
396432602040  นายศุภกานต์ ชีวะนานนท์  Mr. Supakarn Chiwananon  
406432602041  นายสหรัฐ เป็นสุข  Mr. Saharat Pensuk  
416432602042  นายสุริยะ คุณานนท์  Mr. Suriya Kunanon  
426432602043  นายอดิศร สุธรรม  Mr. Adison Suthum  
436432602044  นางสาววราภรณ์ แซ่หลอ  Miss Waraphon Saelo  
446432602045  นางสาววิชุดา สระกระโทก  Miss Wichuda Srakrathok  
456432602046  นางสาวปณิตา ปิ่นโตนด  Miss Panita Pintanod  
466432602047  นางสาวอิงฟ้า ทองคำพงษ์  Miss Engfah Thongkhamphong  
476432602048  นายธีรศักดิ์ หล่อพัฒนากุล  Mr. Thirasak Lopattanakun  
486432602049  นายธีรพัฒน์ นิยมไทย  Mr. Teerapat Niyomthai