มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ 25/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432422001  นางสาวกชพรรณ กันจู  Miss Khotchapan Khanjoo  
26432422002  นางสาวจิราภรณ์ เขตรกัน  Miss Jiraphron Kahtkun  
36432422003  นางสาวชลธิชา บัวงาม  Miss Chonthicha Buangam  
46432422004  นางสาวณัฐณิภา ภู่บุญ  Miss Natnipa Phuboon  
56432422005  นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม  Miss Praphatip Niamhom  
66432422006  นางสาวปวีณา รามประเสริฐ  Miss Paweena Ramrasert  
76432422007  นางสาวเมวีญา ขันแก้ว  Miss Meweeya Khankaew  
86432422008  นางสาวรสริน วรสิทธิ์  Miss Rodsarin Warrasit  
96432422009  นางสาววริศรา วัฒนกุลชัย  Miss Warisara Wattanakulchai  
106432422010  นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์  Miss Supawadi Kantaram  
116432422011  นายกตัญญู ชุษณานันท์  Mr. Katanyoo Chusananan  
126432422012  นายกฤษณ์ ไกรสมสาตร์  Mr. Kris Kraisomsart  
136432422013  นายเก่ง ศิริวงศ์  Mr. Keng Siriwong  
146432422014  นายจักรพรรณ เพชรพล  Mr. Jakrapan Pachpon  
156432422015  สิบเอกจักรภาพ ประทุมศรี  Sgt. Chakkaphap Pathumsl  
166432422016  นายทศพร บุญมา  Mr. Todsaporn Boonma  
176432422017  จ่าอากาศเอกธนภูมิ ศรีรอด  Sgt. Tanapoom Srirod  
186432422018  นายธีรกรณ์ สีนวนขำ  Mr. Theerakorn Seenuankham  
196432422019  นายพิทักษ์ ป้อมทุ่ง  Mr. Phithak Pomthung  
206432422020  นายวงศกร เนตรบุตร  Mr. Wongsakon Netbut  
216432422021  นางสาวพรทิพย์ ขุนทอง  Miss Pontip Kuntong  
226432422022  นางสาววิรัญญา ใจทน  Miss Wiranya Chaithon