มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432426001  นางสาวเกวลี แสวงสุข  Miss Gaewalee Sawaengsuk  
26432426002  นางสาวณัฐธิชา หินตั้ง  Miss Nutthicha Hintang  
36432426003  นางสาวธัญวรัตน์ ภาเขื่อนแก้ว  Miss Thanwarat Pakhueankaew  
46432426004  นางสาวนฤทัย พุทธพันธ์  Miss Naruethai Phuttaphan  
56432426005  นางสาวนวิยา คำผงแดง  Miss Nawiya Compongdang  
66432426006  นางสาวสุภาพร จูบ้านไร่  Miss Supaporn Jubanrai  
76432426007  สิบโทกฤษณะ วรีฤทธิ์  Cpl. Kritsana Vareelit  
86432426008  สิบตรีจักรกฤษณ์ ดรุณบัณฑิตย์  Pfc. Jakkrit Darunbandit  
96432426009  นายจีณะดิษฐ์ เมฆเขียว  Mr. Jeenadit Mekkhiaw  
106432426010  นายเจษฎางค์ ปิยะวงค์  Mr. Jedsadang Piyawong  
116432426011  สิบเอกชัยวัฒน์ ประภาวะกา  Sgt. Chaiwat Prapawaka  
126432426012  นายชานน คำยันต์  Mr. Chanon Khamyan  
136432426013  สิบตรีณัฐภัทร แจ้งอรุณ  Pfc. Natthaphat Chaengarun  
146432426014  นายดลพิษิฐ บัวผัน  Mr. Dolphisit Buaphan  
156432426015  สิบตรีทรงพล บุญแข็ง  Pfc. Songpol Boonkaeng  
166432426016  จ่าสิบตรีธนาธิป เพ็งเนียม  SM3 Thanatip Phengniam  
176432426017  สิบตรีธนาวิน ปิติวรรณ  Pfc. Thanawin Pitiwan  
186432426018  สิบโทธีรพล ศรีริคำ  Cpl. Thiraphon Sirikham  
196432426019  นายธีรพันธ์ จันทร์หอม  Mr. Thiraphan Chanhorm  
206432426020  นายนิติพล วัดสิงห์  Mr. Nitipon Watsing  
216432426021  สิบตรีปฏิภาณ เกษพักตร์  Pfc. Patiphan Ketphak  
226432426022  สิบเอกปารมินทร์ ธรรมสอน  Sgt. Paramin Thammasorn  
236432426023  นายพิพัฒน์พงษ์ ลิมปะพันธุ์  Mr. Phiphatpong Limpabandhu  
246432426024  สิบโทยิ่งยง พันธุ์งาม  Cpl. Yingyong Panngam  
256432426025  นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์  Mr. Vivat Kattiwong  
266432426026  สิบตรีวีรยุทธ บัวป้อม  Pfc. Werayut Buapom  
276432426027  สิบตรีศรัณทร สุทธิ  Pfc. Saranton Sutthi  
286432426028  นายศิวณัฐ ภู่หยัด  Mr. Siwanut Phuhyad  
296432426029  สิบตรีสมเกียรติ มีสา  Pfc. Somkiat Meesa  
306432426030  นายสรภพ เขียวนนท์  Mr. Sorraphop Khiewnon  
316432426031  นายสฤษฏ์พงศ์ คำมานิตย์  Mr. Saritphong Kammanit  
326432426032  นายสิทธิศักดิ์ คูณอาจ  Mr. Sittisak Khoon-Art  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336432426033  นายสุขสันต์ เหล่าพิลัย  Mr. Sukaan Laopilai  
346432426034  สิบตรีสุรเดช ฤกษ์ลักษณี  Pfc. Suradet Roeklaksanee  
356432426044  สิบตรีขจรวิทย์ ปวงฟู  Pfc. Khajronwit Puangfoo  
366432426048  สิบตรีชัยวัฒน์ อยู่นิ่ม  Pfc. Chaiwat Yoonim  
376432426067  สิบโทจิรายุส จันทนา  Cpl. Jirayus Juntana  
386432426070  สิบตรีอธิปชาติ พ่วงดี  Pfc. Atipachart Poungdee