มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/33 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16432426035  นางสาวนิชาภัส รอดประเสริฐ  Miss Nichaphat Rodprasert  
26432426036  นางสาวนิตติยา ปัญทะนา  Miss Nittiya Pantana  
36432426037  นางสาวบุณยาพร หยวกวัฒน์  Miss Bunyphon Yukwat  
46432426038  นางสาวรัชนียากร ขุนทอง  Miss Ratchaniyakorn Khunthong  
56432426039  นางสาววสุธิดา ทับแสง  Miss Wasutida Thbsang  
66432426040  นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ  Miss Sirinta Kraiya  
76432426041  นายกฤตชัย บางบุญนาค  Mr. Kittachai Bangboonnak  
86432426042  นายก้องกิฎากร เกตุตระกูล  Mr. Kongkidakon Kettrakun  
96432426043  สิบตรีกิตติชัย อินทำ  Pfc. Kittichai Intham  
106432426045  สิบเอกจิรวัฒน์ อินทร์นเรศ  Sgt. Jirawat Innared  
116432426046  นายชวภณ มีเพียร  Mr. Chawaphon Meepian  
126432426047  นายชัยภัทร จำลอง  Mr. Chaiyapat Jumlong  
136432426049  สิบตรีชานน คุ้มอักษร  Pfc. Chanon Kumaksorn  
146432426050  สิบเอกชินกฤต ประสพพงษ์  Sgt. Chinnakrit Prasopphong  
156432426051  นายณัฐพนธ์ ถะเกิงผล  Mr. Natthaphon Thakerngphon  
166432426052  สิบตรีณัลทวัฒน์ จันทร์หอม  Pfc. Nantawat Chanhom  
176432426053  สิบตรีธนกิตต์ แก้วซุง  Pfc. Tanakit Kaewsung  
186432426054  สิบเอกธัชชัย เอี่ยมสะอาด  Sgt. Tatchai Aiamsa-Ard  
196432426055  นายพงษ์พันธ์ อินทรศร  Mr. Pongpan Intalason  
206432426056  สิบโทพนธกร แก้วจิตร  Cpl. Ponthakorn Keawchit  
216432426057  นายพลวัต มีเนตรขำ  Mr. Ponlawat Meenetkham  
226432426058  นายพิชญานิน หนองหลวง  Mr. Phitchayanin Nongluang  
236432426059  สิบโทภาณุวิชญ์ ครุฑอ่ำ  Cpl. Panuwit Krut-Am  
246432426060  สิบเอกวรเชษฐ์ ช้างพินิจ  Sgt. Worachet Changpinit  
256432426061  สิบเอกวัชรพล จิ๋วอยู่  Sgt. Watcharapon Chioyu  
266432426062  นายศรัณย์ การเที่ยง  Mr. Saran Kanthing  
276432426063  สิบตรีสงกรานต์ พรหมพนัส  Pfc. Songkran Phrompanas  
286432426064  นายอัฐวิทย์ ดุลย์เภรี  Mr. Attavit Doonperee  
296432426065  สิบโทเอกพงศ์ ขวดแก้ว  Cpl. Aekkepong Khuadkaew  
306432426066  สิบโทเอกพันธ์ สมบูรณ์  Cpl. Aekapan Somboon  
316432426068  นายจาตุรงค์ แพรงาม  Mr. Jaturong Praengam  
326432426069  สิบโทถิราวัฒน์ คำจริง  Cpl. Thirawat Kamjing  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 25/33 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336432426071  นางสาวนัทธมน สิงห์รัก  Miss Natthamon Singrak  
346432426072  นางสาวกรองทอง กันทิยะ  Miss Krongthong Kanthiya