มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 25/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435224001  นางสาวกวินธิดา ศิริภักดิ์  Miss Kawinthida Sriripak  
26435224002  นางสาวดวงเดือน ปรีดามณี  Miss Duangduean Pridamani  
36435224003  นางสาวธิดารัตน์ จ้ำดา  Miss Thidarat Chamda  
46435224004  นางสาวเบญจา คงกะพันธ์  Miss Benja Kongkapan  
56435224005  นางสาวปวิชญา พลอยครุฑ  Miss Pavichaya Ploykhrut  
66435224006  นางสาววนาลี มงคลชัยพิพัฒน์  Miss Vanalee Mongcolchaipipat  
76435224007  นางสาวศิริรักษ์ เกตุศรี  Miss Sirirak Ketsri  
86435224008  นายกษิด์เดช กันนะพันธุ์  Mr. Kasidej Kannapan  
96435224009  จ่าอากาศตรีกิตติธัช มาโพธิ์  LAC Kittitad Mapho  
106435224010  นายชัยมงคล จรทอง  Mr. Chaimongkon Chonthong  
116435224011  นายณัฐชนน ชูเขียว  Mr. Nutchanon Chukery  
126435224012  นายณัฐภัทร พูลเส็ง  Mr. Natthaphat Phoonseng  
136435224013  นายต่อสกุล อาจหาญ  Mr. Torsakul Ardharn  
146435224014  จ่าอากาศตรีธนภัทร เสนกัลป์  LAC Thanapat Sankulp  
156435224015  นายธีรพล คัมภีร์  Mr. Teerapol Campee  
166435224016  จ่าอากาศตรีภาสกร นาคสำราญ  LAC Phatsakorn Naksamran  
176435224017  นายวิทวัส ยะนิล  Mr. Witthawat Yanin  
186435224018  นายสิทธิ์เทพ ลิขิตสถาพร  Mr. Sitthep Likitsathaporn  
196435224019  จ่าอากาศตรีสิริดนย์ ชัยรัตนคำโรจน์  LAC Siridon Chairattanakamrod  
206435224020  นายอภิรักษ์ บัวนวล  Mr. Apirak Buanual  
216435224021  นายชินกฤต จ่านาค  Mr. Chinakrid Janak