มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 25/07 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435603001  นางสาวชวัลพัชร แสงสาท  Miss Chawanphat Saengsart  
26435603002  นางสาวญาธิณี ด่านทิม  Miss Yathini Danthim  
36435603003  นางสาวณีรนุช ศักดิ์ดี  Miss Neeranut Sakdee  
46435603004  นางสาวนิศารัตน์ เจียมพัว  Miss Nisarat Chiamphua  
56435603005  นางสาวรสริน มีทั่ง  Miss Rossarin Meething  
66435603006  นางสาวลลนา สัจจวรารักษ์  Miss Lalana Satchawararak  
76435603007  นางสาวศิริกร เพียขันที  Miss Sirikon Phiakhanthi  
86435603008  นางสาวอรสา สามะเถื่อน  Miss Oorasa Samathuean  
96435603009  นายชาญฤทธิ์ ขุนจง  Mr. Chanlit Kunjong  
106435603010  สิบโทณัฏฐพล สารปา  Cpl. Nattapon Sanpa  
116435603011  นายวีระยุทธ กงเรือ  Mr. Weerayut Kongrua  
126435603012  สิบตรีอนันท์ อุ่นวงค์  Pfc. Anan Aunwong  
136435603013  นางสาวศิรินันท์ ยอดธูป  Miss Sirinan Yodthoop