มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 25/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435606001  นางสาวจริยา ดาบคม  Miss Jariya Dabkom  
26435606002  นางสาวชลธิดา มัชฌิมา  Miss Chontida Matchima  
36435606003  นางสาวชลิตา อินทร์น้อย  Miss Chalita Ainnoi  
46435606004  นางสาวฐิติมา เอี่ยมสำอางค์  Miss Thitima Aiamsamarng  
56435606005  นางสาวณิชกานต์ ลาวิน  Miss Nitchakan Lawin  
66435606006  นางสาวถิรดา บุตรดี  Miss Thirada Butrdee  
76435606007  นางสาวธมลวรรณ แสวงผล  Miss Thamonwan Sawangpon  
86435606008  นางสาวนภาภรณ์ ไฝเพ็ชรดี  Miss Napaporn Faipehtdee  
96435606009  นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมชาวนา  Miss Namthip Iamchaona  
106435606010  นางสาวฝนทิพย์ ยาเที่ยง  Miss Fonthip Yathiang  
116435606011  นางสาวพรนภัส พรอยแหวน  Miss Pornnapas Proywaen  
126435606012  นางสาวพรนิภา พรหมมาพันธุ์  Miss Pornnipa Prommapan  
136435606013  นางสาวพิชญนัน แก้วสอาด  Miss Phitchayanan Kaewsa-Art  
146435606014  นางสาวพุธิตา วงนะที  Miss Puthita Wongnatee  
156435606015  นางสาวภาวิณี พุดดวง  Miss Pawinee Phutduang  
166435606016  นางสาวมนัสพร นิลเอม  Miss Manutporn Nin-Am  
176435606017  นางสาวเยาวลักษณ์ ซัววงษ์  Miss Yaowaluk Sourwong  
186435606018  นางสาวสุดารัตน์ เมาะสมาน  Miss Sudarat Mosaman  
196435606019  นางสาวสุทัตตา อ่ำจำปา  Miss Suthatta Amchampa  
206435606020  นางสาวสุนิตา โตสี  Miss Sunita Tosee  
216435606021  นางสาวสุพัตรา เพ็ชรชื่น  Miss Suphattra Phetchuen  
226435606022  นางสาวอริสา ด้วงนุช  Miss Arisa Duangnut  
236435606023  นางสาวอัญชิสา คำชู  Miss Anchisa Khamchu  
246435606024  สิบเอกคงขจรศักดิ์ พลเยี่ยม  Sgt. Kongkajonsak Polyiam  
256435606025  นายจักกฤษณ์ แป้นทอง  Mr. Jakkit Pantong  
266435606026  นายไชยภพ ชะรุมรัมย์  Mr. Chaiyapop Charumram  
276435606027  นายณาวินทร์ เพชรไพศาล  Mr. Nawin Pechpaisal  
286435606028  นายศุภกานต์ สีมาอิ้ง  Mr. Suphakan Seemaing  
296435606029  นายสิทธิชัย ชูเที่ยง  Mr. Mr.Sittichai Chootiang  
306435606030  นายอารี อ่อนคล้อย  Mr. Arree Oonkhloi  
316435606031  นายชนะโชค พิมพ์สอน  Mr. Chanachor Phimson