มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 25/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435602001  นางสาวจิราพร กระการดี  Miss Jiraporn Krakardi  
26435602002  นางสาวจิราภรณ์ สุขเกษม  Miss Jiraporn Sukasaem  
36435602003  นางสาวจุฑามาศ พูนพิพัฒน์  Miss Jutamas Poonpipat  
46435602004  นางสาวชนกนันท์ เมฆเสือ  Miss Chanoknan Makssue  
56435602005  นางสาวชนากานต์ ไต๋เจริญ  Miss Chanakan Taicharoen  
66435602006  นางสาวชลรัตน์ดา ภู่สวัสดิ์  Miss Chonratda Phusawat  
76435602007  นางสาวณัชนันท์ แซ่เตีย  Miss Natchanan Saetea  
86435602008  นางสาวนัฐพร อภิมา  Miss Natthaphorn Aphima  
96435602009  นางสาวนารีรัตน์ โพนกระโทก  Miss Nareerat Phonkrathok  
106435602011  นางสาวนิชาภัทร สระทองคำ  Miss Nichaphat Sathongkham  
116435602012  นางสาวนิภาวรรณ กันคุ้ม  Miss Niphawan Kankoom  
126435602013  นางสาวปิยะดา บทมาตย์  Miss Piyada Botmart  
136435602014  นางสาวปุญณิศา ทิมแก้ว  Miss Punnisa Timkaew  
146435602015  นางสาวพัสตรา จังอินทร์  Miss Pattra Jung-In  
156435602016  นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ อ่อนอ้าย  Miss Phitchayamon Oonai  
166435602017  นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย  Miss Phattharawadee Seekhuy  
176435602018  นางสาวมนัสสวี พจนรุ่งโรจน์  Miss Manadsawee Podjanarungrod  
186435602019  นางสาวรัชนีกร อ่อนฉุน  Miss Ratchanikon Oonchun  
196435602020  นางสาวรัชสุดา สูงเหล็ก  Miss Ratchasuda Sunglek  
206435602021  นางสาววรรณภา ทองรอด  Miss Wannapa Thongrod  
216435602022  นางสาววรรณสิริ โพธิเขียว  Miss Wansiri Phokhiao  
226435602023  นางสาววฤทธิ์ตา มีสุวรรณ  Miss Waritta Meesuwan  
236435602024  นางสาววัชราภรณ์ อยู่พ่วง  Miss Watcharaporn Yuphuang  
246435602025  นางสาววิลาวัณย์ อรุณรัตน์  Miss Wilawan Arunrat  
256435602026  นางสาวศรัณยา รักษา  Miss Sarunya Raksa  
266435602027  นางศิรภัสสร เดชสนธิ  Mrs. Srirapassorn Detsonthi  
276435602028  นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์  Miss Sukanya Pochanajun  
286435602029  นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง  Miss Suttida Khayanying  
296435602030  นางสาวสุนิสา เทียนทัน  Miss Sunisa Thianthan  
306435602032  นางสาวสุวิมล คงสัมมา  Miss Suwimol Kongsamma  
316435602033  นายคณพศ พันธ์ทอง  Mr. Kanapot Puntong  
326435602034  นายจิรพนธ์ สระสีกาฬ  Mr. Chiraphon Srasikan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 25/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336435602035  พันตรีตรีทิพย์ กลิ่นสุวรรณ  Maj. Treetip Klinsuwan  
346435602036  นายเตชชน บวรพลภัทร  Mr. Techachon Bawonponlapat  
356435602037  นายธนายุส หมื่นท่อง  Mr. Thanayus Muenthong  
366435602038  นายนพพล รอดรังษี  Mr. Noppol Rodrangsi  
376435602039  พันโทประเสริฐ จันทร์ศรีทอง  Lt.Col. Prasert Jansrithong  
386435602040  นายพีรัช จุ้ยจำลอง  Mr. Peeruch Juyjumlong  
396435602041  นายภคิน อุ่นสกล  Mr. Pakin Aunsakol  
406435602042  นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Mr. Panuwat Nusit  
416435602043  นายรัชพล มั่นประสงค์  Mr. Ratchapon Munprasong  
426435602044  นายวชิราวิทย์ พรมมีเนตร์  Mr. Wachirawit Phrommenet  
436435602045  นายสุรยุทธ เทือกภูเขียว  Mr. Surayut Thueakphukhaio  
446435602046  นายอภิวัฒน์ จันทวี  Mr. Aphiwat Chantavee  
456435602047  นางสาวลลิตา คลีเมือง  Miss Lalita Klemueang  
466435602048  นางสาวอภิสรา สนิท  Miss Apisara Sanit