มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 25/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435622001  นางสาวกรกนก รอดกสิกรรม  Miss Kornkanok Rodkasikum  
26435622002  นางสาวกฤติยา พรหมจันทร์  Miss Krittiya Promchan  
36435622003  นางสาวกัลยารัตน์ พรมกล่ำ  Miss Kanyarat Phomkalm  
46435622004  นางสาวกุลิสรา แก้วสอาด  Miss Kulisara Keawissad  
56435622005  นางสาวจันจิรา เศษอุดม  Miss Janjira Sedudom  
66435622006  นางสาวจารุนันท์ แสงพิมพ์  Miss Charunan Saengphim  
76435622007  นางสาวจารุนันท์ หาญอยู่  Miss Charunan Hanyoo  
86435622008  นางสาวจิรัชญา วันทองสุข  Miss Jiratchaya Wanthongsuk  
96435622009  นางสาวจิราพร โสมภรีย์  Miss Chiraphon Somphari  
106435622010  นางสาวเฉลิมพร คำดี  Miss Charleamporn Kamdee  
116435622011  นางสาวนรินทร สุขคำ  Miss Narinthon Sukkham  
126435622012  นางสาวน้ำมิ้ม ศรีภูธร  Miss Namim Srithuthon  
136435622013  นางสาวเบญจพร เกิดไทย  Miss Benjaporn Kerdthai  
146435622014  นางสาวประวัสดา สุ่มนาค  Miss Pawatsada Sumnak  
156435622015  นางสาวปริชาติ เทวิละ  Miss Parichat Tawila  
166435622016  นางสาวพรรณี ศรีบัว  Miss Punnee Sribua  
176435622017  นางสาวพิมศิริ ชมมี  Miss Pimsiri Chommee  
186435622018  นางสาววรารัตน์ เป้รอด  Miss Wararat Pearod  
196435622019  นางสาวศุภมาส คงเสมา  Miss Supamas Kongsema  
206435622020  นางสาวสิราภรณ์ เกิดบ้านใหม่  Miss Siraporn Kerdbanmai  
216435622021  นางสาวสุนิสา สุขใส  Miss Sunisa Suksai  
226435622022  นางสาวอุทุมพร หนองทราย  Miss Utumporn Nongsai  
236435622023  นายกุลบุตร จินันทุยา  Mr. Kullabut Jinuntuya  
246435622024  นายขจรศักดิ์ หงษ์สิบเจ็ด  Mr. Khajonsuk Hongsibjed  
256435622025  นายคงคา ทองพานเหล็ก  Mr. Khongkha Thongphanlek  
266435622026  นายชิษณุพงศ์ วงศ์เสาร์  Mr. Chitsanupong Wongsao  
276435622027  นายตรรกย แซ่อึ้ง  Mr. Takkaya Sae-Eng  
286435622028  นายธนพัฒน์ ศรีสุพรรณ  Mr. Tanapat Srisupun  
296435622029  สิบเอกธีรภัทร์ ลอยพงษ์ศรี  Sgt. Teeraput Loypongsre  
306435622030  นายพีรพล พรมมีเนตร์  Mr. Pheeraphon Phrommenet  
316435622031  นายวรวุฒิ คชแก้ว  Mr. Worawut Khotchakaew  
326435622032  นายวัชระพงษ์ นาคจาด  Mr. Watcharapong Nakjard  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 25/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336435622033  นายสรณ์ สรณตรัยสถิต  Mr. Sorn Saranatraisatit  
346435622034  นายหฤษิต จันทวงศ์  Mr. Harusit Jantawong  
356435622035  นายกฤษฎิ์ พวงดอกรัก  Mr. Krit Phungdokrag  
366435622036  นางสาวจีรัชญาญ์ โชคธนะปรีดากุล  Miss Jeeratchaya Choktanapridakul  
376435622037  นางสาวยุวดี เจริญแพทย์  Miss Yuwadee Jarounphat