มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435615001  นางสาวกนกรัตน์ ยินดี  Miss Kanokrat Yindee  
26435615002  นางสาวกวินทิพย์ อัสถิ  Miss Kawinthip Atsathi  
36435615003  นางสาวจารุวรรณ ใจฟู  Miss Jaruwan Jaiful  
46435615004  นางสาวจิณธิดา กางศรี  Miss Jinthida Gangsri  
56435615005  นางสาวชนิดา แสงสุริยา  Miss Chanida Saengsuriya  
66435615006  นางสาวชนิสรา แย้มกรณ์  Miss Chanisara Yaemkon  
76435615007  นางสาวฑิตยา วงษาวยอด  Miss Thittaya Wongsawayod  
86435615008  นางสาวณัฏฐณิชา เกี่ยวพันธ์  Miss Natthanicha Kiaophan  
96435615009  นางสาวณัฐชา สอนแก้ว  Miss Natcha Sonkaew  
106435615010  นางสาวดารินทร์ ทวีหันต์  Miss Darin Thawihan  
116435615011  นางสาวธัญญารัตน์ บัวสิงห์คำ  Miss Thanyarat Buasingkham  
126435615012  นางสาวเบญญา จันทร์สอน  Miss Benya Chanson  
136435615013  นางสาวประภาศิริ นวมเอม  Miss Prapasiri Nuamaem  
146435615014  นางสาวปิยะธิดา แก้วศรีโพธิ์  Miss Piyathida Kaewsripro  
156435615015  นางสาวพรชนิตว์ กระแสเทพ  Miss Pornchanit Krasaethep  
166435615016  นางสาวพลอยไพลิน โลหะนี  Miss Ploypailin Lohanee  
176435615017  นางสาวพิมพ์ชนก อินทัพ  Miss Pimchanok Intup  
186435615018  นางสาวพิมลพรรณ พึ่งเพ็ง  Miss Phimonphan Phungpheng  
196435615019  นางสาวภัทรธิดา จิตารักษา  Miss Pattaratida Jitaruksa  
206435615020  นางสาวภัทรีภรณ์ เงินบำรุง  Miss Pattreeporn Nongboomrung  
216435615021  นางสาวภาวิณี ลี้ตั้งเจริญ  Miss Phawinee Litangcharoen  
226435615022  นางสาวรัชนก เนียมหอม  Miss Ratchanok Niamhom  
236435615023  นางสาวรุจรดา รสเผือก  Miss Rutrada Rotphueak  
246435615024  นางสาววนัสนันท์ เที่ยงน้อย  Miss Wanatsanan Thiangnoi  
256435615025  นางสาววราภรณ์ สิงหเดช  Miss Waraporn Singhadech  
266435615026  นางสาววาริสา เรืองคำ  Miss Warisa Ruangkum  
276435615027  นางสาววิภาลักษณ์ น่วมมี  Miss Wipalak Nuammi  
286435615028  นางสาววิมลพรรณ นนทะโคตร  Miss Wimolpun Nontakod  
296435615029  นางสาววิลาวรรณ มั่นคง  Miss Wirawan Munkong  
306435615030  นางสาวศิริภารัตน์ ดรเนตรงาม  Miss Siriparat Donnatngam  
316435615031  นางสาวสุกัญยา ศรีทา  Miss Sukanya Sritha  
326435615032  นางสาวสุปรียา บุญกลั่นสอน  Miss Supreeya Boonklanson  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336435615033  นางสาวสุวัจนี เรืองวิทยาศักดิ์  Miss Suwatchanee Ruengwittayasak  
346435615034  นางสาวอลิษา จันทร์สิงห์  Miss Alisa Chansing  
356435615035  นายกฤษฎา ลาภเจริญ  Mr. Kritsada Labchalearn  
366435615036  นายทศพล กิตินันทน์  Mr. Tossaphon Kitinun  
376435615037  สิบเอกวรจักรี ปั้นประเสริฐ  Sgt. Worajakkree Panprasert  
386435615041  นางสาวเกศินี โมกคล้าย  Miss Kasinee Mokklai  
396435615054  นางสาวปภาวดี สุวรรณสนธิ์  Miss Paphawadee Suwunnason  
406435615055  นางสาวพรชิตา บุญถึง  Miss Pornchita Boonthung  
416435615075  นางสาววรดา คำขอด  Miss Worrada Khamkhod  
426435615079  นางสาวบุญรัตน์ ชองขันปอน  Miss Bunyarat Chongkhanpon  
436435615081  นางสาวพิริยา มายอด  Miss Piriya Mayod