มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/12 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435615038  นางสาวกนก ทองพูล  Miss Kanok Thongphun  
26435615039  นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพิพัฒน์  Miss Kritsiri Woramethapipat  
36435615040  นางสาวกัญญ์ณพัชร วงศ์เจริญชัยชนะ  Miss Kannaphat Wongjaroenchaichana  
46435615042  นางสาวจีรนันท์ พลอาจ  Miss Jeeranan Phonard  
56435615043  นางสาวเจนจิรา จีปวก  Miss Janjira Chipuak  
66435615044  สิบตำรวจตรีหญิงชนิดาภา รัตนโยธาสกุล  Pol.L/C. Chanidapa Rattanayotasakul  
76435615045  นางสาวชุติภรณ์ ด้วงฟู  Miss Chutiporn Daungfoo  
86435615046  นางสาวฐิติมา ฉ่ำชุ่ม  Miss Tititma Chamchum  
96435615047  นางสาวณัฐกานต์ ประสาทชัย  Miss Nattakan Prasatchai  
106435615048  นางสาวณัฐวดี สระเกตุ  Miss Nattawadee Saket  
116435615049  นางสาวณัฐวรา วิเศษโวหาร  Miss Natwara Wisetwohan  
126435615050  นางสาวดวงแก้ว แดงชาวนา  Miss Duangkaew Dangchawna  
136435615051  นางสาวธัญสุดา บัวอินทร์  Miss Tansuda Bun-In  
146435615052  นางสาวนริศรา ยอดจันทร์  Miss Naritsara Yodchan  
156435615053  นางสาวเบญจพร สุริยะริน  Miss Benchaporn Suriyarin  
166435615056  นางสาวพรทิพา เหล่าวัฒนา  Miss Porntipa Laowattana  
176435615057  นางสาวพัชรี ภาครฉิม  Miss Pacharee Pakonchim  
186435615058  นางสาวภัทราพรรณ แมวอินทร์  Miss Pattarapan Maeoin  
196435615059  นางสาวมนทิชา เนตรใย  Miss Monthicha Netyai  
206435615060  นางสาวมาริษา นันทนพิบูล  Miss Marisa Nanthanapibool  
216435615061  นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง  Miss Woraphat Thangthong  
226435615062  นางสาววรรณรดา สุโพธิ์  Miss Wanlada Supho  
236435615063  นางสาววราภรณ์ จินดา  Miss Waraporn Jinda  
246435615064  นางสาววริศเรศ หลากจิตต์  Miss Waritsaret Larkjit  
256435615065  นางสาววาริณี วัฒทัน  Miss Warinee Watthun  
266435615066  นางสาวศรัญญา เมฆสันต์  Miss Sarunya Maksan  
276435615067  นางสาวศุภรัทธ์ ศรีสุข  Miss Supharat Srisuk  
286435615068  นางสาวสิริยากร เกณฑ์ลาด  Miss Siriyakorn Kanlad  
296435615069  นางสาวสุกัญญา รอดนวล  Miss Sukanya Rotnuan  
306435615070  นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา  Miss Sunisa Pujjaiya  
316435615071  นางสาวสุมิตรา สนั่นทุ่ง  Miss Sumittra Sanuntoong  
326435615072  นางสาวเสาวลักษณ์ คำแก้ว  Miss Saowalak Khamkaso  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 25/12 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336435615073  นางสาวอนุสรา แม่งมา  Miss Anusara Mangma  
346435615074  นางสาวอิสตรี ยามสุข  Miss Itsatree Yamsook  
356435615076  นางสาวน้ำผึ้ง ราชานนท์  Miss Nampeung Oachanon  
366435615077  นางสาวมุฐิตา นุชสูงเนิน  Miss Mutita Nutsungnean  
376435615078  นางสาวหทัยชนก เมฆี  Miss Hathaichanok Mekee  
386435615080  สิบโทหญิงพลอยศิริ พลอยศรี  Cpl. Ploysiri Ploysri