มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 25/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435247001  นางสาววนัสพร สังข์ป้อม  Miss Wanatsapron Sangpom  
26435247002  นางสาววรากร แก้วใส  Miss Varakorn Kaeosai  
36435247003  นายจิรพัชร จันทร์อินทร์  Mr. Jirapat Jannin  
46435247004  นายณัฐชนน ทองดี  Mr. Nutchanon Thongdee  
56435247005  นายณัฐวุฒิ สุดแจ้ง  Mr. Nutthawut Sudchang  
66435247006  นายปรัชญา ภาคนอก  Mr. Padchaya Phaknok  
76435247007  นายพีรวัส เขตกัน  Mr. Phirawat Khatkan  
86435247008  นายภัทรชัย ฉิมวิหค  Mr. Phattarachai Chimwihok  
96435247009  นายยุทธศาสตร์ เสนารักษ์  Mr. Yutthasard Senarak  
106435247010  นายวัชระ กลางกระโทก  Mr. Watchara Klangkratok  
116435247011  สิบตรีสทารัชว์ โพธิ์ชัยรัตน์  Pfc. Satarat Pochairat  
126435247012  นายลิปปนันท์ ฤกษ์อุดม  Mr. Lippanan Lerkudom  
136435247013  นายนาวิน พิษณุนาวิน  Mr. Nawin Phitsanunawin